موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج
Nitrogen Metabolism in Rice
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج

Nitrogen Metabolism in Rice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Pranab Basuchaudhuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن پالم
The Oil Palm
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن پالم

The Oil Palm
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. H. V. Corley , P. B. H. Tinker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم زراعت معتدل  و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی
Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم زراعت معتدل و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی

Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sarra Abramovna Bekuzarova , Nina Anatolievna Bome , Anatoly Ivanovich Opalko and Larissa I. Weisfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Pesticides: Health, Safety and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Pesticides: Health, Safety and the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Graham Matthews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی کشاورزی
Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی کشاورزی

Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kelley J. Donham and Anders Thelin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی
Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی

Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Monica White
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سودآوری محصولات زراعی ارگانیک
Profitability of Organic Field Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب سودآوری محصولات زراعی ارگانیک

Profitability of Organic Field Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Madeline Rose Bowers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم
Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم

Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: School of Geosciences Lesley Head and Jennifer Atchison
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش پرماکالچر
Earth User's Guide to Teaching Permaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش پرماکالچر

Earth User's Guide to Teaching Permaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Rosemary Morrow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار
Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار

Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Luo Shiming and Stephen R. Gliessman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا
Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا

Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Ryan E. Galt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه
Black Rice: Research, History and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه

Black Rice: Research, History and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: U.K.S Kushwaha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)
Sorghum Molecular Breeding
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)

Sorghum Molecular Breeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. Madhusudhana , P. Rajendrakumar and J.V. Patil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده
Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده

Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Aiming Wang and Shengwu Ma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی

Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Dhananjaya Pratap Singh , Harikesh Bahadur Singh and Ratna Prabha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت غذایی و حفاظت زمین های کشاورزی در چین
Food Security and Farm Land Protection in China
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت غذایی و حفاظت زمین های کشاورزی در چین

Food Security and Farm Land Protection in China
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Yushi Mao , Nong Zhao and Xiaojing Yang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفات گیاهان زینتی، درختان، درختچه ها و گل
Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers, Second Edition: A Color Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آفات گیاهان زینتی، درختان، درختچه ها و گل

Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers, Second Edition: A Color Handbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: David V. Alford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت حشره کش ها
Insecticides Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت حشره کش ها

Insecticides Resistance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Stanislav Trdan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو
Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو

Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها
Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها

Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal and P. Panigrahi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر