موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیماری های کاکائو
Cacao Diseases: A History of Old Enemies and New Encounters
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های کاکائو

Cacao Diseases: A History of Old Enemies and New Encounters
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Bryan A. Bailey and Lyndel W. Meinhardt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرورش در جهانی از کمبود
Breeding in a World of Scarcity
نام کتاب:

دانلود کتاب پرورش در جهانی از کمبود

Breeding in a World of Scarcity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Isabel Roldán-Ruiz , Joost Baert and Dirk Reheul
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح نژاد و پرورش فلفل و بادمجان
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح نژاد و پرورش فلفل و بادمجان

Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Byoung-Cheorl Kang and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی
Organic Farming A Promising Way of Food Production
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی

Organic Farming A Promising Way of Food Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه
Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه

Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jason E. Maxwell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده
Amaranthus: A Promising Crop of Future
نام کتاب:

دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده

Amaranthus: A Promising Crop of Future
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Saubhik Das
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی
Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی

Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: N.K. Srinivasa Rao , K.S. Shivashankara and R. H. Laxman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی شهری
Urban Agriculture
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی شهری

Urban Agriculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Mohamed Samer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در فن آوری های آبیاری میکرو
Innovations in Micro Irrigation Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در فن آوری های آبیاری میکرو

Innovations in Micro Irrigation Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal , Vishal K. Chavan and Vinod K. Tripathi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت
Alternative Crops and Cropping Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت

Alternative Crops and Cropping Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج
Nitrogen Metabolism in Rice
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج

Nitrogen Metabolism in Rice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Pranab Basuchaudhuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن پالم
The Oil Palm
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن پالم

The Oil Palm
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. H. V. Corley , P. B. H. Tinker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم زراعت معتدل  و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی
Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم زراعت معتدل و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی

Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sarra Abramovna Bekuzarova , Nina Anatolievna Bome , Anatoly Ivanovich Opalko and Larissa I. Weisfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Pesticides: Health, Safety and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Pesticides: Health, Safety and the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Graham Matthews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی کشاورزی
Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی کشاورزی

Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kelley J. Donham and Anders Thelin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی
Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی

Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Monica White
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سودآوری محصولات زراعی ارگانیک
Profitability of Organic Field Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب سودآوری محصولات زراعی ارگانیک

Profitability of Organic Field Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Madeline Rose Bowers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم
Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم

Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: School of Geosciences Lesley Head and Jennifer Atchison
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش پرماکالچر
Earth User's Guide to Teaching Permaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش پرماکالچر

Earth User's Guide to Teaching Permaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Rosemary Morrow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار
Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار

Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Luo Shiming and Stephen R. Gliessman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر