موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان
Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان

Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rolf Bauerfeind , Alexander von Graevenitz , Peter Kimmig , Hans Gerd Schiefer and Tino Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی
The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی

The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christon J. Hurst
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی در کشاورزی و سلامت انسان
Microbiology In Agriculture And Human Health
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی در کشاورزی و سلامت انسان

Microbiology In Agriculture And Human Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mohammad Manjur Shah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث جاری در اکینوکوکوس
Current Topics In Echinococcosis
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث جاری در اکینوکوکوس

Current Topics In Echinococcosis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Alfonso J. Rodriguez-morales
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی
Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی

Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Elaine Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا
Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا

Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sibel Roller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها
Environmental Microbiology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها

Environmental Microbiology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ian T. Paulsen and Andrew J. Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها
Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها

Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Chin-Yi Chen , Xianghe Yan and Charlene R. Jackson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی بالینی
Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی بالینی

Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mark Gladwin , William Trattler and C.Scott Mahan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها
Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها

Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hee-Jeon Hong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی
An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی

An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ruma Pal and Avik Kumar Choudhury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی
Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی

Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Allan L. Truant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 70.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا
Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا

Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Gottfried Unden , Eckhard Thines , Anja Schuffler and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد
Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد

Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Osman Erkmen and T. Faruk Bozoglu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ
Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
نام کتاب:

دانلود کتاب آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ

Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Maggie Tisserand
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی
Antimicrobial Chemotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی

Antimicrobial Chemotherapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Peter Davey , Mark H. Wilcox , Will Irving and Guy Thwaites
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی
Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی

Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Silvia Maria Doglia and Marina Lotti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم
Essential Microbiology for Wound Care
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم

Essential Microbiology for Wound Care
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Valerie Edwards-Jones
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
Review of Medical Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی

Review of Medical Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Warren Levinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی
Microbiology: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی

Microbiology: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: James G. Cappuccino and Natalie Sherman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر