موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی
Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی

Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Allan L. Truant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 70.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا
Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا

Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Gottfried Unden , Eckhard Thines , Anja Schuffler and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد
Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد

Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Osman Erkmen and T. Faruk Bozoglu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ
Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
نام کتاب:

دانلود کتاب آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ

Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Maggie Tisserand
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی
Antimicrobial Chemotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی

Antimicrobial Chemotherapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Peter Davey , Mark H. Wilcox , Will Irving and Guy Thwaites
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی
Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی

Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Silvia Maria Doglia and Marina Lotti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم
Essential Microbiology for Wound Care
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم

Essential Microbiology for Wound Care
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Valerie Edwards-Jones
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
Review of Medical Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی

Review of Medical Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Warren Levinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی
Microbiology: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی

Microbiology: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: James G. Cappuccino and Natalie Sherman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن
Microbial Styrene Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن

Microbial Styrene Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dirk Tischler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)
Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)

Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eric Vivier , James Di Santo and Alessandro Moretta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری
Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری

Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Forum on Microbial Health , Board on Global Health and Institute of Medicine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ لیزری هم کانون (کانفوکال): اصول و کاربرد ها در پزشکی، زیست شناسی، و علوم غذایی
Confocal Laser Microscopy: Principles and Applications in Medicine, Biology, and the Food Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ لیزری هم کانون (کانفوکال): اصول و کاربرد ها در پزشکی، زیست شناسی، و علوم غذایی

Confocal Laser Microscopy: Principles and Applications in Medicine, Biology, and the Food Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Neil Lagali
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژیکی بهداشت مواد غذایی
Microbiological Food Hygiene
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژیکی بهداشت مواد غذایی

Microbiological Food Hygiene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eino Elias Hakalehto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای طیف سنجی جرمی در میکروبیولوژی
Applications of Mass Spectrometry in Microbiology: From Strain Characterization to Rapid Screening for Antibiotic Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای طیف سنجی جرمی در میکروبیولوژی

Applications of Mass Spectrometry in Microbiology: From Strain Characterization to Rapid Screening for Antibiotic Resistance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Plamen Demirev and Todd R. Sandrin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم ویرولانس باکتری
Regulation of Bacterial Virulence
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم ویرولانس باکتری

Regulation of Bacterial Virulence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael L. Vasil and Andrew J. Darwin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم
Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم

Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها
Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها

Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی
Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی

Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jean-Claude Bertrand, Pierre Caumette , Philippe Lebaron , Robert Matheron , Philippe Normand and Télesphore Sime-Ngando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی
Evolution of Extracellular Matrix
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی

Evolution of Extracellular Matrix
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Fred W. Keeley and Robert Mecham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر