موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب درک رصد کره زمین: اساس الکترومغناطیسی سنجش از دور
Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب درک رصد کره زمین: اساس الکترومغناطیسی سنجش از دور

Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Domenico Solimini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها
Optoelectronics: Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها

Optoelectronics: Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sergei L. Pyshkin and John Ballato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN
Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN

Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Li He , Dingjiang Yang and Guoqiang Ni
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصالات فوتونیک با سرعت بالا
High-Speed Photonics Interconnects
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصالات فوتونیک با سرعت بالا

High-Speed Photonics Interconnects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Lukas Chrostowski and Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال
Characterization and Modeling of Digital Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال

Characterization and Modeling of Digital Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rohit Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 80 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015
CDM Regulations 2015 Procedures Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015

CDM Regulations 2015 Procedures Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stuart D. Summerhayes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم
Calcium Stable Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم

Calcium Stable Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nikolaus Gussone , Anne-Desiree Schmitt , Alexander Heuser , Frank Wombacher , Martin Dietzel , Edward Tipper , Martin Schiller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان
Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان

Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexei V. Samsonovich , Valentin V. Klimov , Galina V. Rybina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوردگی جوی
Atmospheric Corrosion
نام کتاب:

دانلود کتاب خوردگی جوی

Atmospheric Corrosion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Christofer Leygraf , Inger Odnevall Wallinder , Johan Tidblad and Thomas Graedel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها
Optoelectronics: Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها

Optoelectronics: Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sergei L. Pyshkin and John Ballato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت
Free Convection Film Flows and Heat Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت

Free Convection Film Flows and Heat Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: De-Yi Shang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها
Heat Transfer Studies And Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها

Heat Transfer Studies And Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salim Newaz Kazi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز
Construction Project Manager’s Pocket Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز

Construction Project Manager’s Pocket Book
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Duncan Cartlidge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت توربین گاز و  فن آوری خنک کننده، چاپ دوم
Gas Turbine Heat Transfer and Cooling Technology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت توربین گاز و فن آوری خنک کننده، چاپ دوم

Gas Turbine Heat Transfer and Cooling Technology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Je-Chin Han , Sandip Dutta and Srinath Ekkad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 60.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات
Fundamentals of Fluid Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات

Fundamentals of Fluid Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bruce R. Munson , Alric P. Rothmayer , Theodore H. Okiishi , Wade W. Huebsch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی
Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی

Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Laura Marcu , Paul M. W. French and Daniel S. Elson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فن آوری های انرژی: منابع، حمل و نقل، ذخیره سازی، حفاظت
Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فن آوری های انرژی: منابع، حمل و نقل، ذخیره سازی، حفاظت

Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, Conservation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jochen Fricke and Walter L. Borst
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برداشت الکترواستاتیک انرژی جنبشی
Electrostatic Kinetic Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب برداشت الکترواستاتیک انرژی جنبشی

Electrostatic Kinetic Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Philippe Basset , Elena Blokhina , Dimitri Galayko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک، ارتباطات و شبکه
Electronics, Communications and Networks V
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک، ارتباطات و شبکه

Electronics, Communications and Networks V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Amir Hussain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ایستگاه های فرعی برق
Electric Power Substations Engineering, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ایستگاه های فرعی برق

Electric Power Substations Engineering, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John D. McDonald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر