موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پالت ذرات
A Palette of Particles
نام کتاب:

دانلود کتاب پالت ذرات

A Palette of Particles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeremy Bernstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری لیزرهای نیمه هادی لیزر
Theory of Semiconductor Lasers: From Basis of Quantum Electronics to Analyses of the Mode Competition Phenomena and Noise (Springer Series in Optical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری لیزرهای نیمه هادی لیزر

Theory of Semiconductor Lasers: From Basis of Quantum Electronics to Analyses of the Mode Competition Phenomena and Noise (Springer Series in Optical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Minoru Yamada
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تورق فضا-زمان در گرانش کوانتومی
Space-Time Foliation in Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب تورق فضا-زمان در گرانش کوانتومی

Space-Time Foliation in Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yuki Sato
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات تابش و  نفوذ ذرات جلد 2: نفوذ اتمی و یونهای مولکولی
Particle Penetration and Radiation Effects Volume 2: Penetration of Atomic and Molecular Ions
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات تابش و نفوذ ذرات جلد 2: نفوذ اتمی و یونهای مولکولی

Particle Penetration and Radiation Effects Volume 2: Penetration of Atomic and Molecular Ions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Sigmund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح
Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح

Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Klaus Wandelt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 127 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه تداخل
Ring Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه تداخل

Ring Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Grigorii B. Malykin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی
Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی

Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ernst O. Goebel , Uwe Siegner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی
Photon Management in Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی

Photon Management in Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf B. Wehrspohn , Uwe Rau and Andreas Gombert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس
Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس

Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan P. Hau-Riege
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی
Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی

Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Philippe Grelu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد
X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد

X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Myeongkyu Lee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه
Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه

Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Per Olsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد نرم در اتصالات آبی
Soft Matter at Aqueous Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد نرم در اتصالات آبی

Soft Matter at Aqueous Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter R. Lang and Yi Liu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکیرمیون ها در مواد مغناطیسی
Skyrmions in Magnetic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیرمیون ها در مواد مغناطیسی

Skyrmions in Magnetic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shinichiro Seki and Masahito Mochizuki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اپتیک های غیرخطی مرتبه دوم از سیلیکون و نانو ساختار های سیلیکونی
Second Order Non-linear Optics of Silicon and Silicon Nanostructures
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک های غیرخطی مرتبه دوم از سیلیکون و نانو ساختار های سیلیکونی

Second Order Non-linear Optics of Silicon and Silicon Nanostructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: O. A. Aktsipetrov , I. M. Baranova and K. N. Evtyukhov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقالت مروری در پلاسمونیک 2015
Reviews in Plasmonics 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالت مروری در پلاسمونیک 2015

Reviews in Plasmonics 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chris D. Geddes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالت مروری در فلئورسنس 2015
Reviews in Fluorescence 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالت مروری در فلئورسنس 2015

Reviews in Fluorescence 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chris D. Geddes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1
Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1

Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Randall D. Knight
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 67.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی
Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی

Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laura Marcu , Paul M. W. French and Daniel S. Elson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته
Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته

Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sergey D. Algazin and Igor A. Kijko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر