موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استفاده از معرفت شناسی به مسائل معاصر
What to Believe Now: Applying Epistemology to Contemporary Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از معرفت شناسی به مسائل معاصر

What to Believe Now: Applying Epistemology to Contemporary Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Coady
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه Beyng
The History of Beyng
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه Beyng

The History of Beyng
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martin Heidegger , Jeffrey Powell and William McNeill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شعله ابدیت: تفسیری بر تفکر نیچه
The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب شعله ابدیت: تفسیری بر تفکر نیچه

The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Krzysztof Michalski and Benjamin Paloff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش خودمختاری: فلسفه اقدام کثرت گرا  هگل
The Expansion of Autonomy: Hegel's Pluralistic Philosophy of Action
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش خودمختاری: فلسفه اقدام کثرت گرا هگل

The Expansion of Autonomy: Hegel's Pluralistic Philosophy of Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher Yeomans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک ارسطویی: متن و نمودار
The Aristotelian Mechanics: Text and Diagrams
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک ارسطویی: متن و نمودار

The Aristotelian Mechanics: Text and Diagrams
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joyce van Leeuwen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات، آزادی و مالکیت
Information, Freedom and Property: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات، آزادی و مالکیت

Information, Freedom and Property: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mireille Hildebrandt and Bibi van den Berg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هایدگر، اصالت و خود: زمینه از دو بخش هستی و زمان
Heidegger, Authenticity and the Self: Themes From Division Two of Being and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هایدگر، اصالت و خود: زمینه از دو بخش هستی و زمان

Heidegger, Authenticity and the Self: Themes From Division Two of Being and Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Denis McManus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکار مرگ
Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Terror Management Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب انکار مرگ

Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Terror Management Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lindsey A. Harvell and Gwendelyn S. Nisbett
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل جاری و سوالات معین: راهنمای تفکر انتقادی و استدلال، با خوانش
Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل جاری و سوالات معین: راهنمای تفکر انتقادی و استدلال، با خوانش

Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sylvan Barnet and Hugo Bedau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسمیوتیک(Biosemiotic) پزشکی
Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسمیوتیک(Biosemiotic) پزشکی

Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Farzad Goli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق زیستی
Bioethics: An Anthology
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق زیستی

Bioethics: An Anthology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Helga Kuhse , Udo Schüklenk and Peter Singer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گئورگ ویلهلم فریدریش هگل - تعلیمات مقدماتی
Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A Propaedeutic
نام کتاب:

دانلود کتاب گئورگ ویلهلم فریدریش هگل - تعلیمات مقدماتی

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - A Propaedeutic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Healan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی، اعتقاد به سرنوشت، و اطلاع قبلی
Freedom, Fatalism, and Foreknowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی، اعتقاد به سرنوشت، و اطلاع قبلی

Freedom, Fatalism, and Foreknowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Martin Fischer and Patrick Todd
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمهوری فیشته: آرمانگرایی، تاریخ و ناسیونالیسم
Fichte's Republic: Idealism, History and Nationalism
نام کتاب:

دانلود کتاب جمهوری فیشته: آرمانگرایی، تاریخ و ناسیونالیسم

Fichte's Republic: Idealism, History and Nationalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David James
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه محیط زیست
Environmental Philosophy: A Revaluation of Cosmopolitan Ethics from an Ecocentric Standpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه محیط زیست

Environmental Philosophy: A Revaluation of Cosmopolitan Ethics from an Ecocentric Standpoint
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hugh P. McDonald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم
Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم

Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gordon Graham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبه افلاطونی
The Pseudo-Platonic Seventh Letter : A Seminar
نام کتاب:

دانلود کتاب شبه افلاطونی

The Pseudo-Platonic Seventh Letter : A Seminar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Myles Burnyeat , Michael Frede , Dominic Scott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواسته بزرگ خوب: اخلاق با پیوست، فضیلت، و احترام
The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachment, Virtue, and Respect
نام کتاب:

دانلود کتاب خواسته بزرگ خوب: اخلاق با پیوست، فضیلت، و احترام

The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachment, Virtue, and Respect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Philip Pettit
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شکگرایی هیوم و ناتورالیسم در مورد دانش و علیت
Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شکگرایی هیوم و ناتورالیسم در مورد دانش و علیت

Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Graciela De Pierris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل قانونی: از مرگ تا عدالت
Forensic Analysis: From Death to Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل قانونی: از مرگ تا عدالت

Forensic Analysis: From Death to Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: B. Suresh Kumar Shetty and Jagadish Rao PP
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر