موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان
Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان

Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Oliver Zerbe and Simon Jurt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159
Advances in Chemical Physics, Volume 159
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159

Advances in Chemical Physics, Volume 159
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul Brumer , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی
Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی

Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jose Luis Lopez-Bonilla , Marat Ibragimovich Abdullin and Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی
Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی

Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Stephan Enthaler and Xiao-Feng Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح
Supramolecular Chemistry at Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح

Supramolecular Chemistry at Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David B Amabilino , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی  و تناوب
Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی و تناوب

Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده
Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده

Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی

Physical Chemistry for the Chemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Raymond Chang and Jr. Thoman John W.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم
Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم

Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jens-Volker Kratz and Karl Heinrich Lieser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی
NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی

NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Harald Günther
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی
Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی

Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christian M. Rojas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی
Industrial Catalysis: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی

Industrial Catalysis: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Jens Hagen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه: جلد 28
Catalysis: Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه: جلد 28

Catalysis: Volume 28
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها
Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها

Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Pawel L. Urban , Yu-Chie Chen and Yi-Sheng Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیوند شیمیایی: جنبه های اساسی پیوند شیمیایی
The Chemical Bond: Chemical Bonding Across the Periodic Table
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند شیمیایی: جنبه های اساسی پیوند شیمیایی

The Chemical Bond: Chemical Bonding Across the Periodic Table
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Gernot Frenking and Sason Shaik
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز و واکنش پذیری آمینوسیکلوپروپان ها و آمینو سیکلوبوتان های دارای جایگزینی دهنده - پذیرنده
Synthesis and Reactivity of Donor-Acceptor Substituted Aminocyclopropanes and Aminocyclobutanes
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز و واکنش پذیری آمینوسیکلوپروپان ها و آمینو سیکلوبوتان های دارای جایگزینی دهنده - پذیرنده

Synthesis and Reactivity of Donor-Acceptor Substituted Aminocyclopropanes and Aminocyclobutanes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Florian de Nanteuil
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی
Site-Selective Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی

Site-Selective Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Takeo Kawabata
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی معدنی
Principles of Inorganic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی معدنی

Principles of Inorganic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Brian W. Pfennig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنتز گروه کاربردی عملی
Practical Functional Group Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز گروه کاربردی عملی

Practical Functional Group Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Robert A. Stockland Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Pincer and Pincer-Type Complexes: کاربردها در سنتز آلی و تجزیه
Pincer and Pincer-Type Complexes: Applications in Organic Synthesis and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب Pincer and Pincer-Type Complexes: کاربردها در سنتز آلی و تجزیه

Pincer and Pincer-Type Complexes: Applications in Organic Synthesis and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Kálmán J. Szabó and Ola F. Wendt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر