موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ارزشآفرینی در صنعت داروسازی: مسیر بحرانی تا نوآوری
Value Creation in the Pharmaceutical Industry: The Critical Path to Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزشآفرینی در صنعت داروسازی: مسیر بحرانی تا نوآوری

Value Creation in the Pharmaceutical Industry: The Critical Path to Innovation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alexander Schuhmacher , Markus Hinder and Oliver Gassmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسفو دی استراز ها و مهارکننده آنها، جلد 61
Phosphodiesterases and Their Inhibitors, Volume 61
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفو دی استراز ها و مهارکننده آنها، جلد 61

Phosphodiesterases and Their Inhibitors, Volume 61
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Spiros Liras , Andrew S. Bell , Raimund Mannhold , Hugo Kubinyi and Gerd Folkers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن  21 صنعت دارویی
Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن 21 صنعت دارویی

Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Louise Summerton , Helen F Sneddon , Leonie C Jones , James H Clark , Murray Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها
Drug Utilization Research: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها

Drug Utilization Research: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Monique Elseviers , Bj?rn Wettermark , Anna Birna Almarsd?ttir , Morten Andersen , Ria Benko , Marion Bennie , Irene Eriksson and Brian Godman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو رسانی: اصول و کاربردها
Drug Delivery: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو رسانی: اصول و کاربردها

Drug Delivery: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Binghe Wang , Longqin Hu and Teruna J. Siahaan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی
Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی

Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andrew G. Mercader , Pablo R. Duchowicz and P. M. Sivakumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع

Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alison Blenkinsopp , Paul Paxton and John Blenkinsopp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب
Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب

Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Klara Valko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی
Pharmacotherapy Bedside Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی

Pharmacotherapy Bedside Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Christopher P. Martin and Robert L. Talbert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو
Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو

Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل و پیش بینی حالت جامد داروسازی - رویکرد های تجربی و محاسباتی
Control and Prediction of Solid-State of Pharmaceuticals: Experimental and Computational Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل و پیش بینی حالت جامد داروسازی - رویکرد های تجربی و محاسباتی

Control and Prediction of Solid-State of Pharmaceuticals: Experimental and Computational Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Rajni Miglani Bhardwaj
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز عملی ضروری
Essential Practical Prescribing
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز عملی ضروری

Essential Practical Prescribing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Georgia Woodfield , Benedict Lyle Phillips , Victoria Taylor , Amy Hawkins and Andrew Stanton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات دارویی برای بیماری های مزمن
Drug-device Combinations for Chronic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات دارویی برای بیماری های مزمن

Drug-device Combinations for Chronic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: SuPing Lyu and Ronald Siegel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو
Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو

Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Robert S. Matson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
kaplan lecture notes 2016 ;Pharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

kaplan lecture notes 2016 ;Pharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Craig Davis and Steven R. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فارماکولوژی: اساس پاتوفیزیولوژیک دارو درمانی
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فارماکولوژی: اساس پاتوفیزیولوژیک دارو درمانی

Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: David E. Golan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 89.7 مگابایت
قیمت: 35,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاربرد بالینی عوامل ضد عفونی: راهنمایی در مورد چگونگی تجویز دارو های مورد استفاده در درمان عفونت ها
Clinical Use of Anti-infective Agents: A Guide on How to Prescribe Drugs Used to Treat Infections
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد بالینی عوامل ضد عفونی: راهنمایی در مورد چگونگی تجویز دارو های مورد استفاده در درمان عفونت ها

Clinical Use of Anti-infective Agents: A Guide on How to Prescribe Drugs Used to Treat Infections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Robert W. Finberg , Roy Guharoy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کموکاین ها: کموکاین ها و گیرنده های آن در کشف دارو
Chemokines: Chemokines and Their Receptors in Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب کموکاین ها: کموکاین ها و گیرنده های آن در کشف دارو

Chemokines: Chemokines and Their Receptors in Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Nuska Tschammer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوهیدرات ها به عنوان دارو
Carbohydrates as Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوهیدرات ها به عنوان دارو

Carbohydrates as Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Peter H. Seeberger , Christoph Rademacher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان بیولوژیکی
Biological Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان بیولوژیکی

Biological Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Ben Greenstein , Daniel A. Brook
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر