موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب در روش سیلیکون برای پیش بینی مسمومیت داروها
In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب در روش سیلیکون برای پیش بینی مسمومیت داروها

In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Emilio Benfenati
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی پپتید و طراحی دارو
Peptide Chemistry and Drug Design
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی پپتید و طراحی دارو

Peptide Chemistry and Drug Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Ben M. Dunn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
Essentials of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

Essentials of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas N. Tozer and Malcolm Rowland
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم
Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم

Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Krzysztof Jozwiak , W. J. Lough and Irving W. Wainer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو
Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو

Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی
Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی

Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lippincott
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات دارویی ضد تشنج: راهنمای بالینی
Antiepileptic Drug Interactions: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات دارویی ضد تشنج: راهنمای بالینی

Antiepileptic Drug Interactions: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Philip Patsalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی عمومی و مولکولی
General and Molecular Pharmacology: Principles of Drug Action
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی عمومی و مولکولی

General and Molecular Pharmacology: Principles of Drug Action
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Francesco Clementi and Guido Fumagalli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب    دارو احیا کننده زیستی الهام گرفته: مواد، فرآیندها و کاربرد های بالینی
Bio-Inspired Regenerative Medicine: Materials, Processes, and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب   دارو احیا کننده زیستی الهام گرفته: مواد، فرآیندها و کاربرد های بالینی

Bio-Inspired Regenerative Medicine: Materials, Processes, and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Anna Tampieri and Simone Sprio
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی مزایای خطر در تحقیق و توسعه دارویی
Benefit-Risk Assessment in Pharmaceutical Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی مزایای خطر در تحقیق و توسعه دارویی

Benefit-Risk Assessment in Pharmaceutical Research and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andreas Sashegyi , James Felli and Rebecca Noel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزشآفرینی در صنعت داروسازی: مسیر بحرانی تا نوآوری
Value Creation in the Pharmaceutical Industry: The Critical Path to Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزشآفرینی در صنعت داروسازی: مسیر بحرانی تا نوآوری

Value Creation in the Pharmaceutical Industry: The Critical Path to Innovation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alexander Schuhmacher , Markus Hinder and Oliver Gassmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسفو دی استراز ها و مهارکننده آنها، جلد 61
Phosphodiesterases and Their Inhibitors, Volume 61
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفو دی استراز ها و مهارکننده آنها، جلد 61

Phosphodiesterases and Their Inhibitors, Volume 61
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Spiros Liras , Andrew S. Bell , Raimund Mannhold , Hugo Kubinyi and Gerd Folkers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن  21 صنعت دارویی
Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن 21 صنعت دارویی

Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Louise Summerton , Helen F Sneddon , Leonie C Jones , James H Clark , Murray Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها
Drug Utilization Research: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها

Drug Utilization Research: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Monique Elseviers , Bj?rn Wettermark , Anna Birna Almarsd?ttir , Morten Andersen , Ria Benko , Marion Bennie , Irene Eriksson and Brian Godman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو رسانی: اصول و کاربردها
Drug Delivery: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو رسانی: اصول و کاربردها

Drug Delivery: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Binghe Wang , Longqin Hu and Teruna J. Siahaan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی
Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی

Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andrew G. Mercader , Pablo R. Duchowicz and P. M. Sivakumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع

Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alison Blenkinsopp , Paul Paxton and John Blenkinsopp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب
Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب

Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Klara Valko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی
Pharmacotherapy Bedside Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی

Pharmacotherapy Bedside Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Christopher P. Martin and Robert L. Talbert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو
Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو

Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر