موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها
Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها

Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Rodney R. Dietert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی برای HIV: از آغاز تا درمان احتمالی
Gene Therapy for HIV: From Inception to a Possible Cure
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی برای HIV: از آغاز تا درمان احتمالی

Gene Therapy for HIV: From Inception to a Possible Cure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Gerhard Bauer and Joseph S. Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده لکتین نوع C در ایمنی
C-Type Lectin Receptors in Immunity
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده لکتین نوع C در ایمنی

C-Type Lectin Receptors in Immunity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Sho Yamasaki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی درمانی سرطان: پارادایم ها، عمل و وعده
Cancer Immunotherapy: Paradigms, Practice and Promise
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی درمانی سرطان: پارادایم ها، عمل و وعده

Cancer Immunotherapy: Paradigms, Practice and Promise
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tyler J. Curiel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی تومور: روش ها و پروتکل ها
Tumor Immunology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی تومور: روش ها و پروتکل ها

Tumor Immunology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Attilio Bondanza and Monica Casucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری
The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری

The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Margarethe Geiger , Felix Wahlmüller and Margareta Furtmüller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی
The Development of Immunologic Competence
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی

The Development of Immunologic Competence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Domenico Ribatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی، تومور و پیری – نقش HSP70
Immunity, Tumors and Aging: The Role of HSP70
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی، تومور و پیری – نقش HSP70

Immunity, Tumors and Aging: The Role of HSP70
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Igor Malyshev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونو پرتئومیکس: روش ها و پروتکل  ها
Immunoproteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونو پرتئومیکس: روش ها و پروتکل ها

Immunoproteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Kelly M. Fulton and Susan M. Twine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده های ایمنی: روش ها و پروتکل ها
Immune Receptors: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های ایمنی: روش ها و پروتکل ها

Immune Receptors: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Jonathan P. Rast and James W.D. Booth
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)
Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)

Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Selene Baschieri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها
T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها

T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Marion Espéli and Michelle Linterman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی
Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی

Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Balogh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)
Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)

Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fan Lin and Jeffrey Prichard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب و گیرنده های فعال و بازدارنده ایمونوگلوبولین
Activating and Inhibitory Immunoglobulin-like Receptors
نام کتاب:

دانلود کتاب و گیرنده های فعال و بازدارنده ایمونوگلوبولین

Activating and Inhibitory Immunoglobulin-like Receptors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: M. D. Cooper , Toshiyuki Takai , J.V. Ravetch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونوانفورماتیک
Immunoinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونوانفورماتیک

Immunoinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Rajat K. De and Namrata Tomar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی ناباروری : تاثیر واکنش سیستم دفاعی بدن در ناباروری انسان
Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی ناباروری : تاثیر واکنش سیستم دفاعی بدن در ناباروری انسان

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Walter K.H. Krause and Rajesh K. Naz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس مولکولی برای درمان سرطان های تعریف شده با ایدز
Molecular Basis for Therapy of AIDS-Defining Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس مولکولی برای درمان سرطان های تعریف شده با ایدز

Molecular Basis for Therapy of AIDS-Defining Cancers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Dirk P. Dittmer and Susan E. Krown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی ضروری برای جراحان
Essential Immunology for Surgeons
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی ضروری برای جراحان

Essential Immunology for Surgeons
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Oleg Eremin and Herb Sewell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن
The Immune System, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن

The Immune System, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Parham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر