موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت
How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت

How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: John Ellis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه
Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه

Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Hajime Kayanne
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع زیستی و مدیریت استرس
Bioresource and Stress Management
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع زیستی و مدیریت استرس

Bioresource and Stress Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ratikanta Maiti , Aruna Kumari , Ashok Kumar Thakur and Narayan Chandra Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات
The Routledge Handbook of Environment and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات

The Routledge Handbook of Environment and Communication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Anders Hansen and Robert Cox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود
Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود

Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry Weaner and Thomas Christopher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری
Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
نام کتاب:

دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری

Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Amadou M. Bâ , Krista L. McGuire and Abdala G. Diédhiou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری
Ecology of Urban Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری

Ecology of Urban Environments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Kirsten M. Parris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات
Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات

Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Walter Kl?pffer and Birgit Grahl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت
Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت

Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Christopher Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری
Tropical Peatland Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری

Tropical Peatland Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی
Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی

Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy Morton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
The Routledge Handbook of Urban Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

The Routledge Handbook of Urban Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ian Douglas , David Goode , Mike Houck and Rusong Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکوسیستم و شیلات دریای سرخ
The Red Sea Ecosystem and Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و شیلات دریای سرخ

The Red Sea Ecosystem and Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dawit Tesfamichael and Daniel Pauly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساحل تخم ریزی ماهی ها: تولید مثل در یک اکوسیستم در معرض خطر
Beach-Spawning Fishes: Reproduction in an Endangered Ecosystem
نام کتاب:

دانلود کتاب ساحل تخم ریزی ماهی ها: تولید مثل در یک اکوسیستم در معرض خطر

Beach-Spawning Fishes: Reproduction in an Endangered Ecosystem
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Karen L.M. Martin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن
Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن

Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Daniel Duzdevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته
Toward a Unified Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته

Toward a Unified Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy F. H. Allen and Thomas W. Hoekstra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی
Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی

Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Stephen Jay Gould
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا
Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا

Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert G. Bailey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام
Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
نام کتاب:

دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام

Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Godfrey Baldacchino and Daniel Niles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر