موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟
If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان در حال پرتکاپو با بیگانگان. . . بقیه کجا هستندا؟

If the Universe Is Teeming with Aliens . . . WHERE IS EVERYBODY?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen Webb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش از صمیم قلب: رویکردهای نظری و عملی به آموزش و پرورش
Educating from the Heart: Theoretical and Practical Approaches to Transforming Education
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش از صمیم قلب: رویکردهای نظری و عملی به آموزش و پرورش

Educating from the Heart: Theoretical and Practical Approaches to Transforming Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Aostre N. Johnson and Marilyn Webb Neagley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DSM-IV-TR در عمل
DSM-IV-TR in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب DSM-IV-TR در عمل

DSM-IV-TR in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sophia F. Dziegielewski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی عملکرد ریاضی: راهنمای کلاس حساب مدرسه  برای والدین و معلمان
How Math Works: A Guide to Grade School Arithmetic for Parents and Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی عملکرد ریاضی: راهنمای کلاس حساب مدرسه برای والدین و معلمان

How Math Works: A Guide to Grade School Arithmetic for Parents and Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: G. Arnell Williams
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی آموزش ریاضی: مقیاس بزرگ ارزیابی و ارزیابی کلاس درس
Assessment in Mathematics Education: Large-Scale Assessment and Classroom Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی آموزش ریاضی: مقیاس بزرگ ارزیابی و ارزیابی کلاس درس

Assessment in Mathematics Education: Large-Scale Assessment and Classroom Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Christine Suurtamm , Denisse R. Thompson , Rae Young Kim and Leonora Diaz Moreno
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیگران و هنر عملکرد
Actors and the Art of Performance: Under Exposure
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیگران و هنر عملکرد

Actors and the Art of Performance: Under Exposure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Susanne Granzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تاریخ و فلسفه یوگا
A Student's Guide to the History and Philosophy of Yoga, Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تاریخ و فلسفه یوگا

A Student's Guide to the History and Philosophy of Yoga, Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Peter Connolly
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP
A History of a cGMP Medical Event Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP

A History of a cGMP Medical Event Investigation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Michael A. Brown
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد
The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های هسته مشترک: چگونگی بازار آزاد سیاست آموزش عمومی تبدیل شد

The Origins of the Common Core: How the Free Market Became Public Education Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: D. Owens and Thomas J. Fiala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصور دوباره روابط در آموزش و پرورش: اخلاق، سیاست و شیوه ها
Re-Imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب تصور دوباره روابط در آموزش و پرورش: اخلاق، سیاست و شیوه ها

Re-Imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Morwenna Griffiths , Marit Honer?d Hoveid , Sharon Todd and Christine Winter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های فلسفی در آموزش و پرورش اموزگار
Philosophical Perspectives on Teacher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های فلسفی در آموزش و پرورش اموزگار

Philosophical Perspectives on Teacher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ruth Heilbronn and Lorraine Foreman-Peck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی
Medical Gases: Production, Applications, and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی

Medical Gases: Production, Applications, and Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Hartwig Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر
Helicopter Flying Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پرواز هلی کوپتر

Helicopter Flying Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: U. S. Department of Transportation and Federal Aviation Administration
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 74.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز
Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری هدف در آموزش و پرورش با استفاده از تحقیق عملی متمرکز

Goal Pursuit in Education Using Focused Action Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: E. Piggot-Irvine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از یادگیری در سراسر زندگی کاری: مدلها، فرآیندها و شیوه ها
Supporting Learning Across Working Life: Models, Processes and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از یادگیری در سراسر زندگی کاری: مدلها، فرآیندها و شیوه ها

Supporting Learning Across Working Life: Models, Processes and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen Billett , Darryl Dymock and Sarojni Choy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر انتقادی در آموزش عالی
The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر انتقادی در آموزش عالی

The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Davies and R. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی
Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت توضیح: کارایی ها برای اقدام و پیش بینی

Modes of Explanation: Affordances for Action and Prediction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: M. Lissack and A. Graber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور
Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور

Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lippincott Williams & Wilkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی
Innovative Medicine: Basic Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی

Innovative Medicine: Basic Research and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kazuwa Nakao , Nagahiro Minato and Shinji Uemoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی
Designing Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی

Designing Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Dr. Stephen B Hulley , Steven R Cummings, Warren S Browner, Deborah G Grady and Thomas B Newman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر