موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی
Cellular Therapy for Neurological Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی

Cellular Therapy for Neurological Injury
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charles S. Cox Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها
Enhancer RNAs: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها

Enhancer RNAs: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ulf Andersson Orom
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA
DNA Conjugates and Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA

DNA Conjugates and Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Keith R Fox , Tom Brown , Stephen Neidle , David M J Lilley , Roderick E Hubbard and Marius Clore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها

In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Reeves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66
Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66

Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tom J. Beatty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ژنتیک بالینی در عملکرد پرستاری
Lashley's Essentials of Clinical Genetics in Nursing Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ژنتیک بالینی در عملکرد پرستاری

Lashley's Essentials of Clinical Genetics in Nursing Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Christine Kasper , Tonya A. Schneidereith and Felissa R. Lashley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رضایت آگاهانه در پیش بینی تست های ژنتیکی: یک مدل بازنگری
Informed Consent in Predictive Genetic Testing: A Revised Model
نام کتاب:

دانلود کتاب رضایت آگاهانه در پیش بینی تست های ژنتیکی: یک مدل بازنگری

Informed Consent in Predictive Genetic Testing: A Revised Model
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jessica Minor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک
Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک

Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Susan Mahler Zneimer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارشات JIMD
JIMD Reports, Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارشات JIMD

JIMD Reports, Volume 28
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eva Morava , Matthias Baumgartner , Marc Patterson , Shamima Rahman , Johannes Zschocke and Verena Peters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  ژنومیک تکاملی
Introduction to Evolutionary Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنومیک تکاملی

Introduction to Evolutionary Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Naruya Saitou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی
Human Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی

Human Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان
Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان

Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anica Dricu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی: اصول و چالش
Gene Therapy: Principles and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی: اصول و چالش

Gene Therapy: Principles and Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Doaa Hashad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک پزشکی
Genomic Medicine: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک پزشکی

Genomic Medicine: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dhavendra Kumar and Charis Eng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ
Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ

Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Prainsack , Silke Schicktanz , Gabriele Werner-Felmayer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان
Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان

Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Aubrey Milunsky and Jeff M. Milunsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و  استخوان
Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و استخوان

Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Yu-Chen Hu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر