موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازطراحی حیات: چگونه ویرایش ژنوم جهان را متحول خواهد کرد
Redesigning Life: How genome editing will transform the world 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بازطراحی حیات: چگونه ویرایش ژنوم جهان را متحول خواهد کرد

Redesigning Life: How genome editing will transform the world 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: John Parrington
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح اسیدهای نوکلئیک در زیست شناسی و پزشکی
Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح اسیدهای نوکلئیک در زیست شناسی و پزشکی

Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stefan Jurga , Volker A. Erdmann and Jan Barciszewski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها
Marine Genomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها

Marine Genomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah J. Bourlat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهاجم ژنتیک
Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تهاجم ژنتیک

Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Spencer C.H. Barrett , Robert I. Colautti , Katrina M. Dlugosch and Loren H. Rieseberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی
Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
نام کتاب:

دانلود کتاب راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی

Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Engineering, and Medicine National Academies of Sciences , Division on Earth and Life Studies and Board on Life Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: T. A. Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 61.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی
Cellular Therapy for Neurological Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی

Cellular Therapy for Neurological Injury
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charles S. Cox Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها
Enhancer RNAs: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها

Enhancer RNAs: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ulf Andersson Orom
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA
DNA Conjugates and Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA

DNA Conjugates and Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Keith R Fox , Tom Brown , Stephen Neidle , David M J Lilley , Roderick E Hubbard and Marius Clore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها

In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Reeves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66
Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66

Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tom J. Beatty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ژنتیک بالینی در عملکرد پرستاری
Lashley's Essentials of Clinical Genetics in Nursing Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ژنتیک بالینی در عملکرد پرستاری

Lashley's Essentials of Clinical Genetics in Nursing Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Christine Kasper , Tonya A. Schneidereith and Felissa R. Lashley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رضایت آگاهانه در پیش بینی تست های ژنتیکی: یک مدل بازنگری
Informed Consent in Predictive Genetic Testing: A Revised Model
نام کتاب:

دانلود کتاب رضایت آگاهانه در پیش بینی تست های ژنتیکی: یک مدل بازنگری

Informed Consent in Predictive Genetic Testing: A Revised Model
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jessica Minor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک
Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک

Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Susan Mahler Zneimer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارشات JIMD
JIMD Reports, Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارشات JIMD

JIMD Reports, Volume 28
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eva Morava , Matthias Baumgartner , Marc Patterson , Shamima Rahman , Johannes Zschocke and Verena Peters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  ژنومیک تکاملی
Introduction to Evolutionary Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنومیک تکاملی

Introduction to Evolutionary Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Naruya Saitou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی
Human Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی

Human Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان
Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب متیلاسیون: از DNA، RNA و هیستون تا بیماری ها و درمان

Methylation: From DNA, RNA and Histones to Diseases and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anica Dricu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر