موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: نظارت و درمان برای عمل پیشرفته پرستاری
Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: نظارت و درمان برای عمل پیشرفته پرستاری

Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathy J. Booker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین پیشرفته پرستاری تسکینی
Advanced Practice Palliative Nursing 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین پیشرفته پرستاری تسکینی

Advanced Practice Palliative Nursing 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Constance Dahlin , Patrick J. Coyne and Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع تست های آزمایشگاهی و تشخیصی با مفاهیم پرستاری
Davis's Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests With Nursing Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع تست های آزمایشگاهی و تشخیصی با مفاهیم پرستاری

Davis's Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests With Nursing Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Anne M. Van Leeuwen and Mickey L. Bladh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های پرستاری و تمرین پرستاری
Nursing Theories and Nursing Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های پرستاری و تمرین پرستاری

Nursing Theories and Nursing Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marlaine Smith and Marilyn E. Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت
Gerontological Nursing: Competencies For Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت

Gerontological Nursing: Competencies For Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kristen L. Mauk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پرستاری
Fundamentals of Nursing (2 Volumes)
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پرستاری

Fundamentals of Nursing (2 Volumes)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith M. Wilkinson , Leslie S. Treas , Karen L. Barnett abd Mable H. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 100.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقایق سریع برای مدرسه پرستاری ، چاپ دوم: دانشکده پرستاری در خلاصه
Fast Facts for the School Nurse, Second Edition: School Nursing in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب حقایق سریع برای مدرسه پرستاری ، چاپ دوم: دانشکده پرستاری در خلاصه

Fast Facts for the School Nurse, Second Edition: School Nursing in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Janice Loschiavo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پرستاری و تمرین به معاینه عصبی
Advanced Practice Nursing Guide to the Neurological Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پرستاری و تمرین به معاینه عصبی

Advanced Practice Nursing Guide to the Neurological Exam
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Alexandra Armitage
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت ویژه پرستاری
Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت ویژه پرستاری

Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathy Booker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: یک رویکرد جامع
Critical Care Nursing: A Holistic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: یک رویکرد جامع

Critical Care Nursing: A Holistic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia Gonce Morton and Dorrie K. Fontaine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت
Structure and Processes of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت

Structure and Processes of Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه
Adult Nursing at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه

Adult Nursing at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Andrée le May
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تئوری و استدلال در پرستاری
An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تئوری و استدلال در پرستاری

An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty Johnson and Pamela Webber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور
Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور

Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Terri Ann Parnell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ارتقاء سلامت برای پرستاران
Fundamentals of Health Promotion for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ارتقاء سلامت برای پرستاران

Fundamentals of Health Promotion for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Jane Wills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی
Learning Disability Nursing at a glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی

Learning Disability Nursing at a glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bob Gates , Debra Fearns and Jo Welch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری کودکان
Pediatric Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
نام کتاب:

دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری کودکان

Pediatric Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Susan Parnell Scholtz , Vicki Martin and Frances H. Cornelius
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری کودکان
Pediatric Nursing: Content Review PLUS Practice Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری کودکان

Pediatric Nursing: Content Review PLUS Practice Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Margot R. De Sevo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها : طراحی کیفی و روش ها در پرستاری
Nursing Research Using Data Analysis: Qualitative Designs and Methods in Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها : طراحی کیفی و روش ها در پرستاری

Nursing Research Using Data Analysis: Qualitative Designs and Methods in Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Mary De Chesnay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مراقبت های پرستاری: مفاهیم، ارتباطات و مهارت
Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مراقبت های پرستاری: مفاهیم، ارتباطات و مهارت

Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marti Burton and Linda J. May Ludwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر