موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی در تحقیقات سرطان
Molecular Pathology in Cancer Research
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی در تحقیقات سرطان

Molecular Pathology in Cancer Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sunil R. Lakhani and Stephen B. Fox
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های وابسته به آزبست
Pathology of Asbestos-Associated Diseases 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های وابسته به آزبست

Pathology of Asbestos-Associated Diseases 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Tim D. Oury , Thomas A. Sporn and Victor L. Roggli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص های افتراقی در پاتولوژی جراحی:  سیستم ادراری تناسلی
Differential Diagnoses in Surgical Pathology: Genitourinary System First Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص های افتراقی در پاتولوژی جراحی: سیستم ادراری تناسلی

Differential Diagnoses in Surgical Pathology: Genitourinary System First Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 92.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی
Lippincott's Pocket Histology
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی

Lippincott's Pocket Histology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Lisa M.J. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی انسانی: با اطلس رنگی و راهنمای عملی
Inderbir Singh's Textbook of Human Histology: With Colour Atlas and Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی انسانی: با اطلس رنگی و راهنمای عملی

Inderbir Singh's Textbook of Human Histology: With Colour Atlas and Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Neelam and Sqabita
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 62.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید
Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید

Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ivana Pantelic
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی
Diagnostic Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی

Diagnostic Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: M.D. Dey Pranab
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 80.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرور خلاصه پاتولوژی ملکولی سرطان سینه
A Concise Review Of Molecular Pathology Of Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب مرور خلاصه پاتولوژی ملکولی سرطان سینه

A Concise Review Of Molecular Pathology Of Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان
A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان

A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sandra J. Shin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 153.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش
Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش

Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Edward B Stelow and Stacey Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت
Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت

Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Harry S. Lumerman and Robert B. Bowe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Anthony Mescher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 91.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی
Atlas of Practical Mohs Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی

Atlas of Practical Mohs Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sumaira Z. Aasi , David J. Leffell and Rossitza Z. Lazova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 89.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary

The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Martha Bishop Pitman and Lester Layfield
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر