موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جمجمه
Al-Mefty's Meningiomas
نام کتاب:

دانلود کتاب جمجمه

Al-Mefty's Meningiomas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Franco DeMonte , Michael W. McDermott and Ossama Al-Mefty
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی عصبی
Neurological Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی عصبی

Neurological Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Phuc Van Pham
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه نورو سایکو فارماکولوژی
Translational Neuropsychopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه نورو سایکو فارماکولوژی

Translational Neuropsychopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Trevor W. Robbins and Barbara J. Sahakian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورو توکسیکولوژی کودکان: نتایج علمی و روانی- اجتماعی
Pediatric Neurotoxicology: Academic and Psychosocial Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب نورو توکسیکولوژی کودکان: نتایج علمی و روانی- اجتماعی

Pediatric Neurotoxicology: Academic and Psychosocial Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cynthia A. Riccio and Jeremy R. Sullivan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم
Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم

Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evdokia Anagnostou and Jessica Brian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو دینامیک مغز
Micro-, Meso- and Macro-Dynamics of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو دینامیک مغز

Micro-, Meso- and Macro-Dynamics of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: György Buzsáki and Yves Christen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های آسیب به سیستم عصبی مرکزی
Injury Models of the Central Nervous System: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های آسیب به سیستم عصبی مرکزی

Injury Models of the Central Nervous System: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Firas H. Kobeissy , C. Edward Dixon , Ronald L. Hayes and Stefania Mondello
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اختلال استرس پس از ضربه، چاپ دوم: علم و عمل
Handbook of PTSD, Second Edition: Science and Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اختلال استرس پس از ضربه، چاپ دوم: علم و عمل

Handbook of PTSD, Second Edition: Science and Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Matthew J. Friedman , Terence M. Keane and Patricia A. Resick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب اعصاب محیطی: رویکرد آناتومیک و فیزیولوژیک برای مداخله فیزیوتراپی
Peripheral Nerve Injury: An Anatomical and Physiological Approach for Physical Therapy Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب اعصاب محیطی: رویکرد آناتومیک و فیزیولوژیک برای مداخله فیزیوتراپی

Peripheral Nerve Injury: An Anatomical and Physiological Approach for Physical Therapy Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen J. Carp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای داروهای روان گردان بالینی
Manual of Clinical Psychopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای داروهای روان گردان بالینی

Manual of Clinical Psychopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alan F. Schatzberg and Charles DeBattista
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
Infections of the Central Nervous System Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های سیستم اعصاب مرکزی

Infections of the Central Nervous System Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: W. Michael Scheld , Dr. Richard J. Whitley and Christina M. Marra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دندریت ها: توسعه و بیماری
Dendrites: Development and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب دندریت ها: توسعه و بیماری

Dendrites: Development and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kazuo Emoto , Rachel Wong , Eric Huang and Casper Hoogenraad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی
Essential Clinical Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی

Essential Clinical Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Thomas H. Champney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 96.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی
Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی

Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gerard, M.D. Said
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروپاتی محیطی در عمل بالینی
Peripheral Neuropathies in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروپاتی محیطی در عمل بالینی

Peripheral Neuropathies in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven Herskovitz , Stephen Scelsa and Herbert Schaumburg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gregory Holmes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی اعصاب
Lippincott's Pocket Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اعصاب

Lippincott's Pocket Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Douglas J. Gould
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب یکپارچه و خود درمانی
Integrative Neuroscience and Personalized Medicine 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب یکپارچه و خود درمانی

Integrative Neuroscience and Personalized Medicine 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evian Gordon and Stephen Koslow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت
Neuroscience, Consciousness and Spirituality
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت

Neuroscience, Consciousness and Spirituality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harald Walach , Stefan Schmidt , Wayne B. Jonas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر