موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو
Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
نام کتاب:

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو

Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Hideaki Tsuchiya and Yoshinari Kamakura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها
Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها

Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Galder Kortaberria and Agnieszka Tercjak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری گرافن: از آزمایشگاه تا ساخت
Graphene Technology: From Laboratory to Fabrication 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری گرافن: از آزمایشگاه تا ساخت

Graphene Technology: From Laboratory to Fabrication 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Soroush Nazarpour and Stephen R. Waite
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد در محیط های سخت: اصول و کاربرد ها
Nanomaterials in Extreme Environments: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد در محیط های سخت: اصول و کاربرد ها

Nanomaterials in Extreme Environments: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rostislav Andrievski and Arsen Khatchoyan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های مغناطیسی نانوذرات دو بعدی و سه بعدی - خواص و کاربرد ها
Magnetic Structures of 2D and 3D Nanoparticles: Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های مغناطیسی نانوذرات دو بعدی و سه بعدی - خواص و کاربرد ها

Magnetic Structures of 2D and 3D Nanoparticles: Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jean-Claude Serge Levy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها
Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها

Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Qingbin Zheng and Jang-Kyo Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید گرافن: اصول و کاربرد ها
Graphene Oxide: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید گرافن: اصول و کاربرد ها

Graphene Oxide: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ayrat M. Dimiev and Siegfied Eigler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو دستگاه ها و  تکنیک مدار برای کاربردهای کم انرژی و برداشت انرژی
Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو دستگاه ها و تکنیک مدار برای کاربردهای کم انرژی و برداشت انرژی

Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Chong-Min Kyung
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های جذب فوتون در سلول ها و دستگاه های خورشیدی نیمه هادی نانوساختاری
Photon Absorption Models in Nanostructured Semiconductor Solar Cells and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های جذب فوتون در سلول ها و دستگاه های خورشیدی نیمه هادی نانوساختاری

Photon Absorption Models in Nanostructured Semiconductor Solar Cells and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Antonio Luque , Alexander Virgil Mellor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاصله، تقارن، و توپولوژی در کربن نانومواد
Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب فاصله، تقارن، و توپولوژی در کربن نانومواد

Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ali Reza Ashrafi and Mircea V Diudea
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو
Introduction to Nanoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو

Introduction to Nanoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Stuart Lindsay
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها
Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها

Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Qingbin Zheng and Jang-Kyo Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن: روندهای جدید و پیشرفت ها
Graphene: New Trends and Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن: روندهای جدید و پیشرفت ها

Graphene: New Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی
Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی

Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rakesh N. Veedu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های پیشرفته نانو رسوب
Advanced Nano Deposition Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های پیشرفته نانو رسوب

Advanced Nano Deposition Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Yuan Lin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو فناوری سبز: چشم انداز هفتگی و آینده
Green Nanotechnology: Overview and Further Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو فناوری سبز: چشم انداز هفتگی و آینده

Green Nanotechnology: Overview and Further Prospects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع کربن نانومواد: گرافن، فولرین، نانولوله ها، و نانو الماس، جلد اول
Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds, Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع کربن نانومواد: گرافن، فولرین، نانولوله ها، و نانو الماس، جلد اول

Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds, Volume I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Klaus D. Sattler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینی بینی بیوالکترونیکی: ادغام بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی
Bioelectronic Nose: Integration of Biotechnology and Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب بینی بینی بیوالکترونیکی: ادغام بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی

Bioelectronic Nose: Integration of Biotechnology and Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Tai Hyun Park
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی پلاسمونی و نانو گرافن
Modelling of Plasmonic and Graphene Nanodevices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی پلاسمونی و نانو گرافن

Modelling of Plasmonic and Graphene Nanodevices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Javier Munárriz Arrieta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایزوتوپها در نانو ذرات: اصول و کاربردها
Isotopes in Nanoparticles: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ایزوتوپها در نانو ذرات: اصول و کاربردها

Isotopes in Nanoparticles: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jordi Llop and Vanessa Gomez-Vallejo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر