موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مانیتورینگ همودینامیک در ICU
Hemodynamic Monitoring in the ICU
نام کتاب:

دانلود کتاب مانیتورینگ همودینامیک در ICU

Hemodynamic Monitoring in the ICU
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Raphael Giraud and Karim Bendjelid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود ارزیابی برای MCEM بخش C
Self-assessment for the MCEM Part C
نام کتاب:

دانلود کتاب خود ارزیابی برای MCEM بخش C

Self-assessment for the MCEM Part C
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rebecca Thorpe , Simon Chapman and Jules Blackham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس: تشخیص و مدیریت
Emergency Medicine: Diagnosis and Management, Sixth Edition Revised and Updated
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس: تشخیص و مدیریت

Emergency Medicine: Diagnosis and Management, Sixth Edition Revised and Updated
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Anthony F. T. Brown and Mike D. Cadogan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات سلامتی در سندرم داون
Health Problems in Down Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات سلامتی در سندرم داون

Health Problems in Down Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Subrata Dey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اورژانسی ضروری
Essential Emergency Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اورژانسی ضروری

Essential Emergency Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Resa E. Lewiss , Turandot Saul and Kaushal H. Shah
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی
Diabetes Care: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی

Diabetes Care: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rowan Hillson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت درد
Pain Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت درد

Pain Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Milica Prostran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2016
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2016

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Jean-Louis Vincent
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های ضروری اولیه
Essential Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های ضروری اولیه

Essential Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Andrew Blythe and Jessica Buchan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از بیماران با بیمار ی جدی
Caring for the Seriously Ill Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از بیماران با بیمار ی جدی

Caring for the Seriously Ill Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Michael Macintosh and Tracey Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوعات اصلی در غدد در بیهوشی و مراقبتهای ویژه
Core Topics in Endocrinology in Anaesthesia and Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوعات اصلی در غدد در بیهوشی و مراقبتهای ویژه

Core Topics in Endocrinology in Anaesthesia and Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: George M. Hall , Jennifer M. Hunter , Mark S. Cooper
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی ترومای اورژانس
Color Atlas of Emergency Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی ترومای اورژانس

Color Atlas of Emergency Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Demetrios Demetriades and Edward Newton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی کاربردی در طب مراقبت های ویژه
Applied Physiology in Intensive Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی کاربردی در طب مراقبت های ویژه

Applied Physiology in Intensive Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: M.R. Pinsky , L. Brochard and J. Mancebo
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه و اضطراری
Anaesthesia, Pharmacology, Intensive Care and Emergency
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه و اضطراری

Anaesthesia, Pharmacology, Intensive Care and Emergency
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Antonino Gullo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2014
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2014

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2014
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Vincent and Jean-Louis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین و تجهیزات آزمایشگاهی، شایستگی در مراقبت تنفسی
Laboratory Exercises for Competency in Respiratory Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین و تجهیزات آزمایشگاهی، شایستگی در مراقبت تنفسی

Laboratory Exercises for Competency in Respiratory Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Thomas J. Butler Ph.D RRT RPFT
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت تسکینی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis: From Diagnosis to Bereavement
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت تسکینی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis: From Diagnosis to Bereavement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: David Oliver , Gian Domenico Borasio and Wendy Johnston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی اورژانس
Emergency Pathophysiology: Clinical Applications for Prehospital Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی اورژانس

Emergency Pathophysiology: Clinical Applications for Prehospital Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Samuel M. Galvagno
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی، درد، مراقبت های ویژه و طب اورژانس
Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی، درد، مراقبت های ویژه و طب اورژانس

Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: A. Gullo
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تریاژ اورژانس
Emergency Triage
نام کتاب:

دانلود کتاب تریاژ اورژانس

Emergency Triage
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Advanced Life Support Group
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر