موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سریع العملی برای پروژه مدیران
Agile for Project Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب سریع العملی برای پروژه مدیران

Agile for Project Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Denise Canty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت COPD
Managing COPD
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت COPD

Managing COPD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard EK Russell , Paul A Ford , Peter J. Barnes and Sarah Russell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی با یک هدف
Games with a Purpose
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی با یک هدف

Games with a Purpose
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mathieu Lafourcade , Alain Joubert and Nathalie Le Brun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار : یک راهنمای کامل برای پیاده سازی ISO 22301
Business Continuity Management System: A Complete Guide to Implementing ISO 22301
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار : یک راهنمای کامل برای پیاده سازی ISO 22301

Business Continuity Management System: A Complete Guide to Implementing ISO 22301
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Wei Ning Zechariah Wong and Jianping Shi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله
Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله

Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Luke M. Froeb and Brian T. McCann
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی
Managerial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی

Managerial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William F. Samuelson and Stephen G. Marks
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی
Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی

Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anthony J. Viera and Rob Kramer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ICD-9-CM 2015 نسخه حرفه ای برای بیمارستان، جلد 1، 2 و 3
ICD-9-CM 2015 Professional Edition for Hospitals, Vols 1, 2 and 3
نام کتاب:

دانلود کتاب ICD-9-CM 2015 نسخه حرفه ای برای بیمارستان، جلد 1، 2 و 3

ICD-9-CM 2015 Professional Edition for Hospitals, Vols 1, 2 and 3
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: American Medical Association
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پرتفوی مدرن و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پرتفوی مدرن و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edwin J. Elton , Martin J. Gruber , Stephen J. Brown and William N. Goetzmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبران در حال توسعه توسط مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد
Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبران در حال توسعه توسط مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد

Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Andromachi Athanasopoulou and Sue Dopson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و  تنظیم خدمات
The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و تنظیم خدمات

The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Elliot Bendoly , Wout van Wezel and Daniel G. Bachrach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات
Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات

Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth Yeager and Albert Roberts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده هوشمند
Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World by Canton, James
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده هوشمند

Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World by Canton, James
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: James Canton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب چشم انداز اوروبیندو از توسعه انسانی یکپارچه: طراحی نظم آینده مطالعه
Sri Aurobindo's Vision of Integral Human Development: Designing a Future Discipline of Study
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب چشم انداز اوروبیندو از توسعه انسانی یکپارچه: طراحی نظم آینده مطالعه

Sri Aurobindo's Vision of Integral Human Development: Designing a Future Discipline of Study
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Monica Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه
The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مشکل مدیریت و فرصت توسعه

The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerard Egan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه
Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصمیم گیری معیارهای چندگانه

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Salvatore Greco , Matthias Ehrgott and José Rui Figueira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت  آمار منابع انسانی
Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای مدیریت آمار منابع انسانی

Excel 2013 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas J. Quirk and Julie Palmer-Schuyler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون
Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه، همکاری، هدف: رویکرد به کار گروهی با استفاده از بینش از ویلفرد بایون

Attention, Cooperation, Purpose: An Approach to Working in Groups Using Insights from Wilfred Bion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert French and Peter Simpson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن
One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش کارایی خود را در محل کار با آگاهی ذهن

One Second Ahead: Enhance Your Performance at Work with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rasmus Hougaard , Jacqueline Carter and Gillian Coutts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی
Foundations of Financial Management, 14th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی

Foundations of Financial Management, 14th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stanley Block , Geoffrey Hirt and Bartley Danielsen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر