موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک
Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک

Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David L. Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم
Particle Physics At The Year Of Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم

Particle Physics At The Year Of Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander I Studenikin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 2
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 2

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم
Heat and Mass Transfer 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم

Heat and Mass Transfer 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Dieter Baehr and Karl Stephan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک
Photonics Modelling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک

Photonics Modelling and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Slawomir Sujecki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم  فیزیک غیر خطی
Nonlinear Physics of Ecosystems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم فیزیک غیر خطی

Nonlinear Physics of Ecosystems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ehud Meron
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص اتمی در  پلاسمای داغ
Atomic Properties in Hot Plasmas: From Levels to Superconfigurations
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص اتمی در پلاسمای داغ

Atomic Properties in Hot Plasmas: From Levels to Superconfigurations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jacques Bauche , Claire Bauche-Arnoult and Olivier Peyrusse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس کاربردی و تجزیه و تحلیل داده های متغیره تانسور
Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis (SpringerBriefs in Statistics) 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس کاربردی و تجزیه و تحلیل داده های متغیره تانسور

Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis (SpringerBriefs in Statistics) 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Toshio Sakata
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن
University Physics with Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن

University Physics with Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hugh D. Young and Roger A. Freedman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی
Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی

Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mackillo Kira and Stephan W. Koch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول عمل و تست آشکار ساز مادون قرمز و مرئی
Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول عمل و تست آشکار ساز مادون قرمز و مرئی

Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John David Vincent , Steve Hodges , John Vampola , Mark Stegall and Greg Pierce
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال
Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال

Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Carlos Martins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون
Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون

Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Cyril Bernard Lucas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم بوزون
Many-Body Boson Systems: Half a Century Later
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم بوزون

Many-Body Boson Systems: Half a Century Later
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: André F. Verbeure
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتومی پیشرفته
An Introduction to Advanced Quantum Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتومی پیشرفته

An Introduction to Advanced Quantum Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Paar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions
Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions

Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrea Festanti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر