موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصلاح پرتوی یونی جامدات: تعامل یون جامد و آسیب تشعشع
Ion Beam Modification of Solids: Ion-Solid Interaction and Radiation Damage
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح پرتوی یونی جامدات: تعامل یون جامد و آسیب تشعشع

Ion Beam Modification of Solids: Ion-Solid Interaction and Radiation Damage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Werner Wesch and Elke Wendler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های بالای لیزر مولکولی: خود تنظیمی میزان آزاد سازی لیزر و کاربردها
High-Energy Molecular Lasers: Self-Controlled Volume-Discharge Lasers and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های بالای لیزر مولکولی: خود تنظیمی میزان آزاد سازی لیزر و کاربردها

High-Energy Molecular Lasers: Self-Controlled Volume-Discharge Lasers and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: V. V. Apollonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های بالا فیزیک اتمی
High-Energy Atomic Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های بالا فیزیک اتمی

High-Energy Atomic Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Drukarev, Evgeny G. and Mikhailov, A.I.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی هسته ای
Handbook of Nuclear Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی هسته ای

Handbook of Nuclear Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Dan Gabriel Cacuci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 57.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی سطحی
Surface Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی سطحی

Surface Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی
Exotic Nuclear Excitations
نام کتاب:

دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی

Exotic Nuclear Excitations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: S.C. Pancholi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی
Environmental Radiochemical Analysis V
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی

Environmental Radiochemical Analysis V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Peter Warwick and Anthony Ware
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغناطیس فعال و هدایت جداسازی ایزوتوپی
Magnetically Activated and Guided Isotope Separation
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس فعال و هدایت جداسازی ایزوتوپی

Magnetically Activated and Guided Isotope Separation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Thomas R. Mazur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابش عجیب
Strange Glow: The Story of Radiation
نام کتاب:

دانلود کتاب تابش عجیب

Strange Glow: The Story of Radiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Timothy J. Jorgensen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای
Nuclear-Pumped Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای

Nuclear-Pumped Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mark Prelas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطرات فناوری انرژی هسته ای: مفاهیم ایمنی راکتور های نور آب
The Risks of Nuclear Energy Technology: Safety Concepts of Light Water Reactors
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرات فناوری انرژی هسته ای: مفاهیم ایمنی راکتور های نور آب

The Risks of Nuclear Energy Technology: Safety Concepts of Light Water Reactors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Günter Kessler , Anke Veser , Franz-Hermann Schlüter , Wolfgang Raskob , Claudia Landman and Jürgen Päsler-Sauer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر