موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس
Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
نام کتاب:

دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس

Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Klaus Corcilius and Dominik Perler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها
One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها

One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Kien-hong YU
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک
Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
نام کتاب:

دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک

Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vittorio Possenti , Daniel B. Gallagher , Brian Schroeder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا
Nietzsche, Wagner, Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا

Nietzsche, Wagner, Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martine Prange
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم
Nietzsches Meta-Existentialism
نام کتاب:

دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم

Nietzsches Meta-Existentialism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vinod Acharya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز
Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
نام کتاب:

دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز

Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas D. More
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق
Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق

Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter R. Sedgwick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت اقلیم: مقدمه
Climate Justice: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت اقلیم: مقدمه

Climate Justice: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dominic Roser and Christian Seidel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و مهندسی: تأملاتی در عمل، اصول و فرایند
Philosophy and Engineering: Reflections on Practice, Principles and Process
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و مهندسی: تأملاتی در عمل، اصول و فرایند

Philosophy and Engineering: Reflections on Practice, Principles and Process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Diane P Michelfelder , Natasha McCarthy and David E. Goldberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام ارتباطات
Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام ارتباطات

Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jakub Mácha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و بازگشت خشونت
Philosophy and the Return of Violence: Studies from this Widening Gyre
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و بازگشت خشونت

Philosophy and the Return of Violence: Studies from this Widening Gyre
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher S. Yates and Nathan Eckstrand
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه انتقادی به شکگرایی
A Critical Introduction to Skepticism
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه انتقادی به شکگرایی

A Critical Introduction to Skepticism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allan Hazlett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه به عنوان درمان
Philosophy as Therapeia: Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه به عنوان درمان

Philosophy as Therapeia: Volume 66
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Clare Carlisle and Jonardon Ganeri
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکل سیاه پوستان به عنوان یک مشکل برای اندیشه
X-The Problem of the Negro as a Problem for Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل سیاه پوستان به عنوان یک مشکل برای اندیشه

X-The Problem of the Negro as a Problem for Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nahum Dimitri Chandler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتگنشتاین در تفکر، یادگیری و آموزش
Wittgenstein on Thinking, Learning and Teaching 1st New edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتگنشتاین در تفکر، یادگیری و آموزش

Wittgenstein on Thinking, Learning and Teaching 1st New edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Patrick Quinn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوژه های خودسر
Willful Subjects
نام کتاب:

دانلود کتاب سوژه های خودسر

Willful Subjects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sara Ahmed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک هگل گرایی
Understanding Hegelianism
نام کتاب:

دانلود کتاب درک هگل گرایی

Understanding Hegelianism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Sinnerbrink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعالی: در تعیین سرنوشت خود و جهان وطنی
Transcendence: On Self-Determination and Cosmopolitanism
نام کتاب:

دانلود کتاب تعالی: در تعیین سرنوشت خود و جهان وطنی

Transcendence: On Self-Determination and Cosmopolitanism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mitchell Aboulafia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفس خود نیچه: روانشناسی اخلاقی
The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نفس خود نیچه: روانشناسی اخلاقی

The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Paul Katsafanas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر فلسفه اخلاق
The Elements of Moral Philosophy 7th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر فلسفه اخلاق

The Elements of Moral Philosophy 7th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Rachels and Stuart Rachels
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر