موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه
Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه

Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sebastian Groes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها
Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها

Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brooke Noel and Bruder, Kenneth Moore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی
Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی

Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Manuel DeLanda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان
Philosophy and Psychology of Time
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان

Philosophy and Psychology of Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bruno Mölder , Valtteri Arstila and Peter Øhrstrøm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید
Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید

Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Daniel D. Moseley and Gary Gala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها
Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها

Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joanna Haynes , Ken Gale and Melanie Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان
Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان

Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lone Jana Mohr Israeloff Roberta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون
Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون

Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mary Louise Gill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلسوفان در هنر از کانت تا پست مدرنیست ها: یک بازخوانی انتقادی
Philosophers on Art from Kant to the Postmodernists: A Critical Reader
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلسوفان در هنر از کانت تا پست مدرنیست ها: یک بازخوانی انتقادی

Philosophers on Art from Kant to the Postmodernists: A Critical Reader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher Kul-Want
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلسوفان
Philosophers
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلسوفان

Philosophers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Steve Pyke
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 66.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم
Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century: Book III. Heralding the New Enlightenment
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم

Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century: Book III. Heralding the New Enlightenment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Anna-Teresa Tymieniecka
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده های نقد-آرم: پروژه پدیدارشناسی انتقادی
Phenomena-Critique-Logos: The Project of Critical Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های نقد-آرم: پروژه پدیدارشناسی انتقادی

Phenomena-Critique-Logos: The Project of Critical Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael Marder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنی، روایت، و مستغلات: نشانه شناسی حقوقی در حقوقی آموزش و پرورش
Meaning, Narrativity, and the Real: The Semiotics of Law in Legal Education IV 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب معنی، روایت، و مستغلات: نشانه شناسی حقوقی در حقوقی آموزش و پرورش

Meaning, Narrativity, and the Real: The Semiotics of Law in Legal Education IV 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jan M. Broekman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منفی بی قاعده، ، مفاهیم و اصطلاحات
Irregular Negatives, Implicatures, and Idioms
نام کتاب:

دانلود کتاب منفی بی قاعده، ، مفاهیم و اصطلاحات

Irregular Negatives, Implicatures, and Idioms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Wayne A. Davis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی
Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی

Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: George Terzis and Robert Arp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود
Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
نام کتاب:

دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود

Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matthew H. Bowker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن
Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن

Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Margaret Dauler Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول
Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول

Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hans-Georg Gadamer , Pol Vandevelde and Arun Iyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و متافیزیک
Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و متافیزیک

Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allegra De Laurentiis , Soren Whited
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گادامر و ریکور
Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
نام کتاب:

دانلود کتاب گادامر و ریکور

Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francis J. Mootz III and George H. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر