موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقالاتی از خاک های هند و مناطق گرمسیری
A Treatise of Indian and Tropical Soils 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالاتی از خاک های هند و مناطق گرمسیری

A Treatise of Indian and Tropical Soils 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: D.K. Pal
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری یکپارچه از زمین: نظریه ها و کاربردها
Integrated Imaging of the Earth: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری یکپارچه از زمین: نظریه ها و کاربردها

Integrated Imaging of the Earth: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Max Moorkamp , Peter G. Leli?vre , Niklas Linde and Amir Khan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ها و مدل سازی: مقدمه ای برای دانشمندان زمین و محیط زیست
Models and Modeling: An Introduction for Earth and Environmental Scientists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و مدل سازی: مقدمه ای برای دانشمندان زمین و محیط زیست

Models and Modeling: An Introduction for Earth and Environmental Scientists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jerry P. Fairley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار نفوذپذیری خاک
Hydrostructural Pedology
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار نفوذپذیری خاک

Hydrostructural Pedology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Erik Braudeau , Amjad T. Assi and Rabi H. Mohtar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی مخزن شکستگی حفره کربنات
Fractured Vuggy Carbonate Reservoir Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی مخزن شکستگی حفره کربنات

Fractured Vuggy Carbonate Reservoir Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jun Yao and Zhao-Qin Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژئولوژی
Hydrogeology: Principles and Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی

Hydrogeology: Principles and Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Kevin M. Hiscock and Victor F. Bense
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ
Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ

Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Ronald E. Doel , Kristine C. Harper and Matthias Heymann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کاربردی نزدیک سطح
Near-Surface Applied Geophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کاربردی نزدیک سطح

Near-Surface Applied Geophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mark E. Everett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زمین شناسی انرژی زمین گرمایی
Geologic Fundamentals of Geothermal Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زمین شناسی انرژی زمین گرمایی

Geologic Fundamentals of Geothermal Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: David R. Boden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  زمین خشن
Violent Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب زمین خشن

Violent Earth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Robert Dinwiddie , Simon Lamb and Ross Reynolds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی
Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی

Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویداد های زمین ساختی اصلی و فلززایی شمال چین کراتون
Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton
نام کتاب:

دانلود کتاب رویداد های زمین ساختی اصلی و فلززایی شمال چین کراتون

Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mingguo Zhai , Yue Zhao and Taiping Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرور های 10 پراکندگی نور: پراکندگی نور و انتقال تابش
Light Scattering Reviews 10: Light Scattering and Radiative Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب مرور های 10 پراکندگی نور: پراکندگی نور و انتقال تابش

Light Scattering Reviews 10: Light Scattering and Radiative Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Alexander Kokhanovsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی تفاوت محدود حرکات زمین لرزه – امواج و گسستگی ها
The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی تفاوت محدود حرکات زمین لرزه – امواج و گسستگی ها

The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Peter Moczo , Jozef Kristek and Martin Gális
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی برف و محیط های یخی
The Ecology of Snow and Ice Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی برف و محیط های یخی

The Ecology of Snow and Ice Environments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Johanna Laybourn-Parry , Andy Hodson and Martyn Tranter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هویت تافونومی: تصاویر فسیلی و آخرین اصلاح استخوان پستانداران
Atlas of Taphonomic Identifications: 1001+ Images of Fossil and Recent Mammal Bone Modification
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هویت تافونومی: تصاویر فسیلی و آخرین اصلاح استخوان پستانداران

Atlas of Taphonomic Identifications: 1001+ Images of Fossil and Recent Mammal Bone Modification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Yolanda Fernandez Jalvo and Peter Andrews
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم جوی و فضا:جلد ۱
Atmospheric and Space Sciences: Neutral Atmospheres: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم جوی و فضا:جلد ۱

Atmospheric and Space Sciences: Neutral Atmospheres: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Erdal Yiğit
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جو  اولیه زمین و اقیانوس ها، و منشا حیات
Earth's Early Atmosphere and Oceans, and The Origin of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب جو اولیه زمین و اقیانوس ها، و منشا حیات

Earth's Early Atmosphere and Oceans, and The Origin of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: George H. Shaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رانش، تغییر شکل و شکست دریای یخ
Drift, Deformation, and Fracture of Sea Ice: A Perspective Across Scales
نام کتاب:

دانلود کتاب رانش، تغییر شکل و شکست دریای یخ

Drift, Deformation, and Fracture of Sea Ice: A Perspective Across Scales
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jerome Weiss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ششمین کنفرانس بین المللی  مار: خلاصه
6th International Maar Conference: Abstracts
نام کتاب:

دانلود کتاب ششمین کنفرانس بین المللی مار: خلاصه

6th International Maar Conference: Abstracts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jiaqi Liu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر