موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پایه تست آزمایشگاهی بالینی
Clinical Core Laboratory Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه تست آزمایشگاهی بالینی

Clinical Core Laboratory Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Ross Molinaro , Christopher R. McCudden , Marjorie Bonhomme and Amy Saenger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند تکنیک های کار با موش آزمایشگاهی
Laboratory Mouse Procedural Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تکنیک های کار با موش آزمایشگاهی

Laboratory Mouse Procedural Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: John J. Bogdanske , Scott Hubbard-Van Stelle , Margaret Rankin Riley and Beth M. Schiffman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نقد و بررسی علمی آزمایشگاه بالینی
Clinical Laboratory Science Review: A Bottom Line Approach, 5th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نقد و بررسی علمی آزمایشگاه بالینی

Clinical Laboratory Science Review: A Bottom Line Approach, 5th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Pasty Jarreau
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهارت های ضروری آزمایشگاهی، علوم زیستی
Essential Laboratory Skills for Biosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری آزمایشگاهی، علوم زیستی

Essential Laboratory Skills for Biosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Mohammed Meah and Elizabeth Kebede-Westhead
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه بالینی
Clinical Laboratory Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه بالینی

Clinical Laboratory Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Lynne S. Garcia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بررسی علوم آزمایشگاهی پزشکی
Medical Laboratory Science Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی علوم آزمایشگاهی پزشکی

Medical Laboratory Science Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Robert R. Harr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارت های مرور سریع علوم آزمایشگاهی پزشکی
Quick Review Cards for Medical Laboratory Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کارت های مرور سریع علوم آزمایشگاهی پزشکی

Quick Review Cards for Medical Laboratory Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Valerie Dietz Polansky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش ادرار و مایعات بدن
Urinalysis and Body Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش ادرار و مایعات بدن

Urinalysis and Body Fluids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Susan King Strasinger and Marjorie Schaub Di Lorenzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای آزمایشگاه پایدار: طراحی، تجهیزات، عملیات
The Sustainable Laboratory Handbook: Design, Equipment, and Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه پایدار: طراحی، تجهیزات، عملیات

The Sustainable Laboratory Handbook: Design, Equipment, and Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Egbert Dittrich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های تشخیصی در پولمونولوژی کودکان: کاربرد ها و تفسیر
Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology - Applications and Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های تشخیصی در پولمونولوژی کودکان: کاربرد ها و تفسیر

Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology - Applications and Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Stephanie D. Davis, Ernst Eber and Anastassios C. Koumbourlis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه های هیستوپاتولوژی: جنبه های بالینی، پاتولوژیکی و آزمایشگاهی
Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه های هیستوپاتولوژی: جنبه های بالینی، پاتولوژیکی و آزمایشگاهی

Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Derek C. Allen and Iain R Cameron
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ریاضیات آزمایشگاه بالینی
Clinical Laboratory Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات آزمایشگاه بالینی

Clinical Laboratory Mathematics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Mark Ball
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات تمرین های آزمایشگاهی پزشکی
Essentials of Medical Laboratory Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات تمرین های آزمایشگاهی پزشکی

Essentials of Medical Laboratory Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Constance L Lieseke and Elizabeth A Zeibig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی آزمایشگاهی بالینی
Basic Clinical Laboratory Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی آزمایشگاهی بالینی

Basic Clinical Laboratory Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 54.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم آزمایشگاهی بالینی: مبانی و تکنیک های معمول
Clinical Laboratory Science: The Basics and Routine Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم آزمایشگاهی بالینی: مبانی و تکنیک های معمول

Clinical Laboratory Science: The Basics and Routine Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Mary Louise Turgeon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه و تست های تشخیصی
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه و تست های تشخیصی

A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Frances Fischbach and Marshall B. Dunning
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه غیربالینی و مانیتورینگ
Nonclinical Study Contracting and Monitoring: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه غیربالینی و مانیتورینگ

Nonclinical Study Contracting and Monitoring: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: William F. Salminen, Joe M. Fowler , James Greenhaw
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت آزمایشگاه : کیفیت در تشخیص آزمایشگاهی
Laboratory Management: Quality in Laboratory Diagnosis
نام کتاب:

مدیریت آزمایشگاه : کیفیت در تشخیص آزمایشگاهی

Laboratory Management: Quality in Laboratory Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Candis A. Kinkus, and Michael Laposata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمایی برای طراحی آزمایشگاه: بهداشت، ایمنی، و ملاحظات زیست محیطی
Guidelines for Laboratory Design: Health, Safety, and Environmental Considerations
نام کتاب:

راهنمایی برای طراحی آزمایشگاه: بهداشت، ایمنی، و ملاحظات زیست محیطی

Guidelines for Laboratory Design: Health, Safety, and Environmental Considerations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Louis J. DiBerardinis , Janet S. Baum, Melvin W. First , Gari T. Gatwood, Anand K. Seth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی
Detection Challenges in Clinical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی

Detection Challenges in Clinical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Pankaj Vadgama and Serban Peteu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر