موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته
Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته

Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Rainer Wolf , Gennady E. Zaikov and A. K. Haghi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو
Milestones in Microwave Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو

Milestones in Microwave Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: György Keglevich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد
Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد

Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Georg Job , Regina Rüffler , Robin Fuchs and Hans U. Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک
Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک

Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: William M. Davis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها
Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها

Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Tohru Nishinaga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتر
Foundations of Crystallography with Computer Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتر

Foundations of Crystallography with Computer Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maureen M. Julian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی
Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی

Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Litz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها
Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها

Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maria Rajkiewicz , Wiktor Tyszkiewicz and Zbigniew Wertejuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions
Asymmetric Dearomatization Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions

Asymmetric Dearomatization Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Shu-Li You
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو
Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو

Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gregoire Nicolis , Dominique Maes , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159
Advances in Chemical Physics, Volume 159
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی فیزیک، جلد 159

Advances in Chemical Physics, Volume 159
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul Brumer , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی
Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی و بیوشیمی

Physical Chemistry for the Chemical and Biochemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jose Luis Lopez-Bonilla , Marat Ibragimovich Abdullin and Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی  و تناوب
Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی و تناوب

Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده
Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده

Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی

Physical Chemistry for the Chemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Raymond Chang and Jr. Thoman John W.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم
Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم

Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jens-Volker Kratz and Karl Heinrich Lieser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذره و ویژگی نمایی سیستم های ذره ای: کاربرد های پراکندگی زاویه کوچک (SAS)
Particle and Particle Systems Characterization: Small-Angle Scattering (SAS) Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ذره و ویژگی نمایی سیستم های ذره ای: کاربرد های پراکندگی زاویه کوچک (SAS)

Particle and Particle Systems Characterization: Small-Angle Scattering (SAS) Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Gille
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب NMR و MRI سیار: تحولات و کاربرد ها
Mobile NMR and MRI: Developments and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب NMR و MRI سیار: تحولات و کاربرد ها

Mobile NMR and MRI: Developments and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Michael L Johns , Einar O Fridjonsson , Sarah J Vogt , Agnes Haber and William Price
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولیز یونهای فلزی
Hydrolysis of Metal Ions
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولیز یونهای فلزی

Hydrolysis of Metal Ions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul L. Brown and Christian Ekberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تونل مکانیکی کوانتومی در شیمی فیزیک
Quantum Mechanical Tunneling in Chemical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب تونل مکانیکی کوانتومی در شیمی فیزیک

Quantum Mechanical Tunneling in Chemical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Hiroki Nakamura and Gennady Mil'nikov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر