موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه
Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه

Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Susan R. Mikkelsen and Eduardo Cortón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه
Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert A. Meyers
سال انتشار: 2000
حجم فایل: 178.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق
Chromatography: Principles and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق

Chromatography: Principles and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Mark F. Vitha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها
Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها

Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Gerhardus de Jong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان
Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان

Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Oliver Zerbe and Simon Jurt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی
Industrial Catalysis: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی

Industrial Catalysis: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Jens Hagen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه: جلد 28
Catalysis: Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه: جلد 28

Catalysis: Volume 28
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها
Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها

Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Pawel L. Urban , Yu-Chie Chen and Yi-Sheng Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی
Site-Selective Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی

Site-Selective Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Takeo Kawabata
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان
Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان

Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Heinz W. Siesler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی
Planar Chromatography - Mass Spectrometry
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی

Planar Chromatography - Mass Spectrometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Teresa Kowalska , Mieczyslaw Sajewicz and Joseph Sherma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی
Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی

Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alisa G. Woods and Costel C. Darie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی در نانوذرات طلا
Update on Gold Nanoparticles: From Cathedral Windows to Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی در نانوذرات طلا

Update on Gold Nanoparticles: From Cathedral Windows to Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Valerio Voliani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه
Catalysis: Volume 26
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه

Catalysis: Volume 26
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها
Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها

Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Can Li and Yan Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها
Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها

Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Despina Tsipi , Helen Botitsi and Anastasios Economou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای ICP-MS: آموزشی برای مبتدی ها
Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ICP-MS: آموزشی برای مبتدی ها

Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکنولوژی  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فینگرپرینتینگ معمول مورد استفاده گیاهان دارویی سنتی طب چینی
High Performance Liquid Chromatography Fingerprinting Technology Of The Commonly-Used Traditional Chinese Medicine Herbs
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فینگرپرینتینگ معمول مورد استفاده گیاهان دارویی سنتی طب چینی

High Performance Liquid Chromatography Fingerprinting Technology Of The Commonly-Used Traditional Chinese Medicine Herbs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Baochang Cai, Seng Poon Ong and Xunhong Liu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز محصولات نفت
Handbook of Petroleum Product Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز محصولات نفت

Handbook of Petroleum Product Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James G. Speight
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی: از سنتز به کاربردها
Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی: از سنتز به کاربردها

Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alexandra Muñoz-Bonilla , María L. Cerrada , Marta Fernández-García , Ben Zhong Tang , Marcos Fernández-García
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر