موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی
Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی

Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: James D. Kubicki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی
Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی

Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی فسفر I: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی
Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر I: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی

Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1
Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1

Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوران عاملدار  طریق کربوران واسطه
Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوران عاملدار طریق کربوران واسطه

Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Da Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی مدرن آلکین
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکین

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال
Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال

Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Milan Vrabel and Thomas Carell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه
Chemistry: A Very Short Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه

Chemistry: A Very Short Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Peter Atkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن
Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن

Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry L. Sarquis and Mickey Sarquis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 59 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات
Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات

Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: D. Michael P. Mingos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی
Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی

Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: André B. Charette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Pillararenes
Pillararenes
نام کتاب:

دانلود کتاب Pillararenes

Pillararenes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Tomoki Ogoshi , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های آلی از طیف های 2D NMR
Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های آلی از طیف های 2D NMR

Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: L. D. Field , H. L. Li and A. M. Magill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی
Cyclopropanes in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی

Cyclopropanes in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Oleg G. Kulinkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید
Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید

Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michael Dolg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل شیمیایی
Chemical Equilibria
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل شیمیایی

Chemical Equilibria
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ  ابرمولکولی
Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ ابرمولکولی

Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Meng Li , John S Fossey , Tony D James , Philip Gale , Jonathan Steed , Yun-Bao Jiang , Benjamin Buckley , Binghe Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی
Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی

Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ponnadurai Ramasami , Minu Gupta Bhowon , Sabina Jhaumeer Laulloo and Henri Li Kam Wah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry: Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry: Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David Bevan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر