موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شیمی مدرن
Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن

Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry L. Sarquis and Mickey Sarquis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 59 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات
Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات

Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: D. Michael P. Mingos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی
Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی

Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: André B. Charette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه
Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه

Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Susan R. Mikkelsen and Eduardo Cortón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی
Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی

Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Litz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری
Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری

Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ralph J. Brodd
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Pillararenes
Pillararenes
نام کتاب:

دانلود کتاب Pillararenes

Pillararenes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Tomoki Ogoshi , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتو شیمی: جلد 43
Photochemistry: Volume 43
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتو شیمی: جلد 43

Photochemistry: Volume 43
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Elisa Fasani and Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه
Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert A. Meyers
سال انتشار: 2000
حجم فایل: 178.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق
Chromatography: Principles and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق

Chromatography: Principles and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Mark F. Vitha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه
Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه

Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Mark Stradiotto and Rylan J. Lundgren
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های آلی از طیف های 2D NMR
Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های آلی از طیف های 2D NMR

Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: L. D. Field , H. L. Li and A. M. Magill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی
Cyclopropanes in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی

Cyclopropanes in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Oleg G. Kulinkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید
Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید

Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michael Dolg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها
Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها

Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Tanmoy Chakraborty , Michael J. Bucknum and Eduardo A. Castro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل شیمیایی
Chemical Equilibria
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل شیمیایی

Chemical Equilibria
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها
Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها

Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maria Rajkiewicz , Wiktor Tyszkiewicz and Zbigniew Wertejuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ  ابرمولکولی
Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ ابرمولکولی

Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Meng Li , John S Fossey , Tony D James , Philip Gale , Jonathan Steed , Yun-Bao Jiang , Benjamin Buckley , Binghe Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی
Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی

Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ponnadurai Ramasami , Minu Gupta Bhowon , Sabina Jhaumeer Laulloo and Henri Li Kam Wah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر