موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک
Great Myths of Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک

Great Myths of Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Hupp and Jeremy Jewell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی
Sexuality: A Psychosocial Manifesto
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی

Sexuality: A Psychosocial Manifesto
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katherine Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان
Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان

Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ahmed Fayek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی
Play Therapy in Middle Childhood
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی

Play Therapy in Middle Childhood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Athena A. Drewes and Charles E. Schaefer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت
Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت

Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Foelsch , Susanne Schlüter-Müller , Anna E. Odom , Helen T. Arena , Andrés Borzutzky H. , Klaus Schmeck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضیلت اعتراض و وظیفه روانپزشکی
The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب فضیلت اعتراض و وظیفه روانپزشکی

The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy Nyquist Potter
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لکان، روانکاوی و کمدی
Lacan, Psychoanalysis, and Comedy
نام کتاب:

دانلود کتاب لکان، روانکاوی و کمدی

Lacan, Psychoanalysis, and Comedy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia Gherovici and Manya Steinkoler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی قانونی و حقوقی
Forensic and Legal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی قانونی و حقوقی

Forensic and Legal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Costanzo and Daniel Krauss
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار
Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار

Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kate Cullen , Liz Bondi , Judith Fewell , Eileen Francis , Molly Ludlam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عشق و شکست در زندگی و در درمان
Love and Loss in Life and in Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب عشق و شکست در زندگی و در درمان

Love and Loss in Life and in Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda B. Sherby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه آزادی: به سوی سلامت احساسی از طریق گفتگو
Liberation Practices: Towards Emotional Wellbeing Through Dialogue
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه آزادی: به سوی سلامت احساسی از طریق گفتگو

Liberation Practices: Towards Emotional Wellbeing Through Dialogue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Taiwo Afuape and Gillian Hughes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیر تکاملی زبان و اختلالات رشد
Language Evolution and Developmental Impairments
نام کتاب:

دانلود کتاب سیر تکاملی زبان و اختلالات رشد

Language Evolution and Developmental Impairments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arild Lian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخیل دایمونیک: اطلاعات غیر طبیعی
Daimonic Imagination: Uncanny Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب تخیل دایمونیک: اطلاعات غیر طبیعی

Daimonic Imagination: Uncanny Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angela Voss, William Rowlandson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد
The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد

The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven J. Luck and Emily S. Kappenman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی
9th Examkrackers MCAT Psychology & Sociology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی

9th Examkrackers MCAT Psychology & Sociology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Orsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 94.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدید آوردن زندگی از حیات
Creating Life from Life: Biotechnology and Science Fiction
نام کتاب:

دانلود کتاب پدید آوردن زندگی از حیات

Creating Life from Life: Biotechnology and Science Fiction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosalyn W. Berne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد لذت و معنا برای بیمار دمانس: راهنمای یک پرستار به اتصال و امید
Creating Joy and Meaning for the Dementia Patient: A Caregiver's Guide to Connection and Hope
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد لذت و معنا برای بیمار دمانس: راهنمای یک پرستار به اتصال و امید

Creating Joy and Meaning for the Dementia Patient: A Caregiver's Guide to Connection and Hope
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronda Parsons
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول اساسی مدیتیشن برای درمان: بهبود نتایج برای درمان روان
Core Principles of Meditation for Therapy: Improving the Outcomes for Psychotherapeutic Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اساسی مدیتیشن برای درمان: بهبود نتایج برای درمان روان

Core Principles of Meditation for Therapy: Improving the Outcomes for Psychotherapeutic Treatments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Annellen M. Simpkins and C. Alexander Simpkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشریک مساعی و تکامل آن
Cooperation and Its Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب تشریک مساعی و تکامل آن

Cooperation and Its Evolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kim Sterelny , Richard Joyce , Brett Calcott and Ben Fraser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر