موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی
Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی

Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی
Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی

Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Langdridge and Gareth Hagger-johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل
Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل

Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William F. Cornell , Anne de Graaf , Trudi Newton and Moniek Thunnissen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران
Interpretive Voices: Responding to Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران

Interpretive Voices: Responding to Patients
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debbie Bandler Bellman and Jean Arundale
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی
Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی

Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen A. Wonderlich , PhD Carol B. Peterson and Tracey Leone Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی
Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
نام کتاب:

دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی

Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George W. Burns
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان
Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان

Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan D. Calkins PhD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم
Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم

Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Liliane Sayegh and J. Kim Penberthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد
Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد

Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Marden Velasquez , Cathy Crouch , Nanette Stokes Stephens and Carlo C. DiClemente
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر
Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Neimeyer , Darcy L. Harris , Howard R. Winokuer and Gordon F. Thornton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان
Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان

Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James F. Alexander , Holly Barrett Waldron , Michael S. Robbins and Andrea A. Neeb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز
Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز

Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: József Haller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی
Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی

Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی
Psychology & Sociology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی

Psychology & Sociology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Orsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 94.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر
Development Through the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر

Development Through the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Laura E. Berk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  افسردگی در کودکان و نوجوانان
Depression in Children and Adolescents: Volume 4
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی در کودکان و نوجوانان

Depression in Children and Adolescents: Volume 4
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Harold S. Koplewicz and Emily Klass
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با  افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها
Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها

Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary S., M.D. Moak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول
Exploring Psychology in Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول

Exploring Psychology in Modules
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers and C. Nathan DeWall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر