موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها
Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها

Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Maureen Clerc , Laurent Bougrain and Fabien Lotte
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول هوش محاسباتی: شبکه های عصبی، سیستم های فازی، و محاسبات تکاملی
Fundamentals of Computational Intelligence: Neural Networks, Fuzzy Systems, and Evolutionary Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول هوش محاسباتی: شبکه های عصبی، سیستم های فازی، و محاسبات تکاملی

Fundamentals of Computational Intelligence: Neural Networks, Fuzzy Systems, and Evolutionary Computation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: James M. Keller , Derong Liu and David B. Fogel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 64.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی عملی ربات
Practical Robot Design: Game Playing Robots 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی عملی ربات

Practical Robot Design: Game Playing Robots 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Jagannathan Kanniah , M. Fikret Ercan and Carlos A. Acosta Calderon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم خودگردان
The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم خودگردان

The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Szabolcs Michael de Gyurky and Mark A. Tarbell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در مینی روبات خودکار: مجموعه مقالات همایش 6 AMiRE
Advances in Autonomous Mini Robots: Proceedings of the 6-th AMiRE Symposium
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در مینی روبات خودکار: مجموعه مقالات همایش 6 AMiRE

Advances in Autonomous Mini Robots: Proceedings of the 6-th AMiRE Symposium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Ulrich Rückert , Sitte Joaquin , Werner Felix
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رباتهای انعطاف پذیر
Flexible Robotics: Applications to Multiscale Manipulations
نام کتاب:

دانلود کتاب رباتهای انعطاف پذیر

Flexible Robotics: Applications to Multiscale Manipulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Mathieu Grossard , Nicolas Chaillet, Stéphane Régnier
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پیشرفته  محدودیت  و  تجزیه و تحلیل حرکت  برای  مکانیزم های ربات
Advanced Theory of Constraint and Motion Analysis for Robot Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پیشرفته محدودیت و تجزیه و تحلیل حرکت برای مکانیزم های ربات

Advanced Theory of Constraint and Motion Analysis for Robot Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Jingshan Zhao, Zhijing Feng, Fulei Chu , Ning Ma
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث پیشرفته در کنترل و ارزیابی سیستم های پر سر و صدا چند ضربی
Advanced Topics in Control and Estimation of State-Multiplicative Noisy Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در کنترل و ارزیابی سیستم های پر سر و صدا چند ضربی

Advanced Topics in Control and Estimation of State-Multiplicative Noisy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Eli Gershon , Uri Shaked
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنترل سریالی و موازی ربات - سینماتیک، دینامیک، کنترل و بهینه سازی
Serial and Parallel Robot Manipulators - Kinematics, Dynamics, Control and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل سریالی و موازی ربات - سینماتیک، دینامیک، کنترل و بهینه سازی

Serial and Parallel Robot Manipulators - Kinematics, Dynamics, Control and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Serdar Kucuk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور: تمرکز بر نیروی لامسه و استرس سنسور
Sensors: Focus on Tactile Force and Stress Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور: تمرکز بر نیروی لامسه و استرس سنسور

Sensors: Focus on Tactile Force and Stress Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Jose Gerardo Rocha and Senentxu Lanceros-Mendez
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 51.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضع یابی روبات و نقشه کشی ساختمان
Robot Localization and Map Building
نام کتاب:

دانلود کتاب موضع یابی روبات و نقشه کشی ساختمان

Robot Localization and Map Building
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Hanafiah Yussof
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی حرکت
Motion Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی حرکت

Motion Planning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Xing-Jian Jing
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتوماسیون و کنترل روباتیک
Robotics Automation and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب اتوماسیون و کنترل روباتیک

Robotics Automation and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Pavla Pecherkova, Miroslav Flidr and Jindrich Dunik
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رباتیک و اتوماسیون در ساخت و ساز
Robotics and Automation in Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب رباتیک و اتوماسیون در ساخت و ساز

Robotics and Automation in Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Carlos Balaguer and Mohamed Abderrahim
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 50.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های روباتیک – کاربرد ها، کنترل و برنامه نویسی
Robotic Systems - Applications, Control and Programming
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های روباتیک – کاربرد ها، کنترل و برنامه نویسی

Robotic Systems - Applications, Control and Programming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Ashish Dutta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات جدید در رباتیک اتوماسیون و کنترل
New Developments in Robotics Automation and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات جدید در رباتیک اتوماسیون و کنترل

New Developments in Robotics Automation and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Aleksandar Lazinica
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد های جدید در اتوماسیون و روباتیک
New Approaches in Automation and Robotics
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد های جدید در اتوماسیون و روباتیک

New Approaches in Automation and Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Harald Aschemann
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترلر های فازی – پیشرفت های اخیر در نظریه و کاربرد ها
Fuzzy Controllers- Recent Advances in Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترلر های فازی – پیشرفت های اخیر در نظریه و کاربرد ها

Fuzzy Controllers- Recent Advances in Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Sohail Iqbal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز ها در روباتیک، اتوماسیون و کنترل
Frontiers in Robotics, Automation and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز ها در روباتیک، اتوماسیون و کنترل

Frontiers in Robotics, Automation and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Alexander Zemliak
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روباتیک معاصر – چالش ها و راه حل ها
Contemporary Robotics - Challenges and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب روباتیک معاصر – چالش ها و راه حل ها

Contemporary Robotics - Challenges and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: A D Rodić
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر