موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انتقال جنین اسب
Equine Embryo Transfer 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال جنین اسب

Equine Embryo Transfer 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Patrick M. McCue and Edward L. Squires
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از بیمار جراحی برای تکنسین ها و پرستاران دامپزشکی
Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از بیمار جراحی برای تکنسین ها و پرستاران دامپزشکی

Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Gerianne Holzman and Teri Raffel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تشخیص تومورهای در سگ و گربه
Atlas for the Diagnosis of Tumors in the Dog and Cat
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تشخیص تومورهای در سگ و گربه

Atlas for the Diagnosis of Tumors in the Dog and Cat
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Anita R. Kiehl and Maron Brown Calderwood Mays
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ماکیان و جراحی در عمل
Avian Medicine and Surgery in Practice: Companion and Aviary Birds, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ماکیان و جراحی در عمل

Avian Medicine and Surgery in Practice: Companion and Aviary Birds, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Bob Doneley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بندپایان  ناقل بیماری های عفونی از سگ و گربه
Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بندپایان ناقل بیماری های عفونی از سگ و گربه

Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Michael J. Day
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی و پزشکی خرگوش
Rabbit Medicine and Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی و پزشکی خرگوش

Rabbit Medicine and Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Emma Keeble , Anna Meredith and Jenna Richardson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول انگل شناسی دامپزشکی
Principles of Veterinary Parasitology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول انگل شناسی دامپزشکی

Principles of Veterinary Parasitology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Dennis Jacobs , Mark Fox , Lynda Gibbons and Carlos Hermosilla
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی
Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی

Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kelley Thieman Mankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته
Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
نام کتاب:

دانلود کتاب امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته

Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Karen A Moriello and Alison Diesel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های خون شناسی و مفاهیم برای تکنسین های دامپزشکی
Hematology Techniques and Concepts for Veterinary Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های خون شناسی و مفاهیم برای تکنسین های دامپزشکی

Hematology Techniques and Concepts for Veterinary Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Gregg L. Voigt and Shannon L. Swist
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 41 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیازهای نیروی کار در دامپزشکی
Workforce Needs in Veterinary Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب نیازهای نیروی کار در دامپزشکی

Workforce Needs in Veterinary Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Committee to Assess the Current and Future Workforce Needs in Veterinary Medicine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه دامپزشکی بلک
Black's Veterinary Dictionary
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه دامپزشکی بلک

Black's Veterinary Dictionary
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Edward Boden and Anthony Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات بیهوشی حیوانات کوچک و تسکین درد
Essentials of Small Animal Anesthesia and Analgesia
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بیهوشی حیوانات کوچک و تسکین درد

Essentials of Small Animal Anesthesia and Analgesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kurt A. Grimm , William J. Tranquilli and Leigh A. Lamont
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در جراحی دستگاه تنفسی فوقانی اسب
Advances in Equine Upper Respiratory Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در جراحی دستگاه تنفسی فوقانی اسب

Advances in Equine Upper Respiratory Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Jan F. Hawkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان حیوانات: مبانی نظری و راهنمایی برای تمرین
Handbook on Animal-Assisted Therapy, Third Edition: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان حیوانات: مبانی نظری و راهنمایی برای تمرین

Handbook on Animal-Assisted Therapy, Third Edition: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Aubrey H. Fine
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پروتکل های اورژانسی سگ سانان و گربه سانان
Handbook of Canine and Feline Emergency Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پروتکل های اورژانسی سگ سانان و گربه سانان

Handbook of Canine and Feline Emergency Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Maureen McMichael
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 176.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس اسب ها و پزشکی مراقبت بحرانی
Equine Emergency and Critical Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس اسب ها و پزشکی مراقبت بحرانی

Equine Emergency and Critical Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Louise Southwood and Pamela A. Wilkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های دامپزشکی برای لاماها و آلپاکاها
Veterinary Techniques for Llamas and Alpacas
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های دامپزشکی برای لاماها و آلپاکاها

Veterinary Techniques for Llamas and Alpacas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: David E. Anderson , Meredyth L. Jones and Matt D. Miesner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روش جراحی حیوانات کوچک
BSAVA Guide to Procedures in Small Animal Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روش جراحی حیوانات کوچک

BSAVA Guide to Procedures in Small Animal Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Nick Bexfield and Karla Lee
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی برای تیم دامپزشکی
Clinical Pathology for the Veterinary Team
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی برای تیم دامپزشکی

Clinical Pathology for the Veterinary Team
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Andrew J. Rosenfeld and Sharon M. Dial
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 55 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر