موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سنتز نوآورانه دارو
Innovative Drug Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز نوآورانه دارو

Innovative Drug Synthesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jie Jack Li and Douglas S. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پلیمر ها برای فن آوری های دارویی: پلیمر های زیست فعال وسازگار مصنوعی/ترکیبی (جلد 4)
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers (Volume 4)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پلیمر ها برای فن آوری های دارویی: پلیمر های زیست فعال وسازگار مصنوعی/ترکیبی (جلد 4)

Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers (Volume 4)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Manju Kumari Thakur
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارما فوبیا
Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارما فوبیا

Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas P. Stossel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق در داروسازی
Pharmacy Practice Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق در داروسازی

Pharmacy Practice Research Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Zaheer-Ud-Din Babar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو درمانی: روش پاتوفیزیولوژیک
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو درمانی: روش پاتوفیزیولوژیک

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Joseph DiPiro , Robert L. Talbert , Gary Yee , Gary Matzke , Barbara Wells and L. Michael Posey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروسازی برای تمرین پیشرفته
Pharmacotherapeutics for Advanced Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب داروسازی برای تمرین پیشرفته

Pharmacotherapeutics for Advanced Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Virginia Poole Arcangelo and Andrew M. Peterson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوژنومیک در درمان بالینی
Pharmacogenomics in Clinical Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوژنومیک در درمان بالینی

Pharmacogenomics in Clinical Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Loralie J. Langman and Amitava Dasgupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونوفارماکولوژی
Immunopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونوفارماکولوژی

Immunopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Manzoor M. Khan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی پزشکی
Medical Pharmacology at a Glance 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی پزشکی

Medical Pharmacology at a Glance 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Michael J. Neal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو  و طراحی در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها
In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو و طراحی در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها

In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Claudio N. Cavasotto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی
McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی

McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jill M. Kolesar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوژنتیک و درمان فردی
Pharmacogenetics and Individualized Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوژنتیک و درمان فردی

Pharmacogenetics and Individualized Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Anke-Hilse Maitland-van der Zee and Ann K. Daly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت چرخه دارویی
Pharmaceutical Lifecycle Management: Making the Most of Each and Every Brand 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت چرخه دارویی

Pharmaceutical Lifecycle Management: Making the Most of Each and Every Brand 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Tony Ellery , Neal Hansen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد جانبی دارویی - خواص، عملکرد، و کاربرد ها در پژوهش و صنعت
Pharmaceutical Excipients: Properties, Functionality, and Applications in Research and Industry 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد جانبی دارویی - خواص، عملکرد، و کاربرد ها در پژوهش و صنعت

Pharmaceutical Excipients: Properties, Functionality, and Applications in Research and Industry 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Otilia M. Y. Koo
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنجیره تامین دارویی: کیفیت دارو و قانون امنیت
Pharmaceutical Supply Chain: Drug Quality and Security Act
نام کتاب:

دانلود کتاب زنجیره تامین دارویی: کیفیت دارو و قانون امنیت

Pharmaceutical Supply Chain: Drug Quality and Security Act
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Fred A. Kuglin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کشف دارو
Textbook of Drug Design and Discovery, Fourth Edition 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کشف دارو

Textbook of Drug Design and Discovery, Fourth Edition 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Kristian Stromgaard , Povl Krogsgaard-Larsen and Ulf Madsen
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار خاص در شیمی دارویی: طراحی، سنتز، ارزیابی
Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry: Design, Synthesis, Evaluation
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار خاص در شیمی دارویی: طراحی، سنتز، ارزیابی

Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry: Design, Synthesis, Evaluation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Stefan Bräse , David Thurston and Ana Martinez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتانسیل انتخاب ترکیبات طبیعی دارویی در کنترل بیماری های انگلی
Pharmacological Potential of Selected Natural Compounds in the Control of Parasitic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب پتانسیل انتخاب ترکیبات طبیعی دارویی در کنترل بیماری های انگلی

Pharmacological Potential of Selected Natural Compounds in the Control of Parasitic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Gabriela Hrckova and Samuel Velebny
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
Pharmacology: An Introduction 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

Pharmacology: An Introduction 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Henry Hitner and Barbara Nagle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 70.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی دارویی
An Introduction to Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی دارویی

An Introduction to Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Graham L. Patrick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر