موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی
Metastasis Research Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی

Metastasis Research Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miriam Dwek , Udo Schumacher and Susan A. Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه ملانوم: زیست شناسی مولکولی، ژنتیک و کاربرد بالینی
Melanoma Development: Molecular Biology, Genetics and Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه ملانوم: زیست شناسی مولکولی، ژنتیک و کاربرد بالینی

Melanoma Development: Molecular Biology, Genetics and Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Anja Bosserhoff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بدخیمی های سطح صفاقی: یک رویکرد درمانی
Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بدخیمی های سطح صفاقی: یک رویکرد درمانی

Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Emel Canbay and Yutaka Yonemura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن
Head and Neck Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن

Head and Neck Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jacques Bernier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شاخصهای زیستی سرطان
Advances in Cancer Biomarkers: From biochemistry to clinic for a critical revision
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شاخصهای زیستی سرطان

Advances in Cancer Biomarkers: From biochemistry to clinic for a critical revision
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Roberto Scatena
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در حال مرگ و مرگ در انکولوژی
Dying and Death in Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب در حال مرگ و مرگ در انکولوژی

Dying and Death in Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Lawrence Berk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان
Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان

Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Phuc Van Pham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز تومور
Tumor Microenvironment: Study Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز تومور

Tumor Microenvironment: Study Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Constantinos Koumenis , Lisa M. Coussens , Amato Giaccia and Ester Hammond
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند پیشگیری از سرطان پستان
Trends in Breast Cancer Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب روند پیشگیری از سرطان پستان

Trends in Breast Cancer Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jose Russo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوسمی میلوئیدی مزمن: روش ها و پروتکل ها
Chronic Myeloid Leukemia: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب لوسمی میلوئیدی مزمن: روش ها و پروتکل ها

Chronic Myeloid Leukemia: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Shaoguang Li and Haojian Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان سر و گردن: یک رویکرد چند رشته
Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: یک رویکرد چند رشته

Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Louis B. Harrison , Roy B. Sessions and Merrill S. Kies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویژگی ها و مدیریت درد سرطان لگن
Features and Management of the Pelvic Cancer Pain
نام کتاب:

دانلود کتاب ویژگی ها و مدیریت درد سرطان لگن

Features and Management of the Pelvic Cancer Pain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Marco Cascella and Arturo Cuomo Daniela Viscardi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت اپی ژنتیک در سرطان
Epigenetic Advancements in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت اپی ژنتیک در سرطان

Epigenetic Advancements in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Manoj K. Mishra and Kumar S. Bishnupuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آپوپتوز در پاتوژنز سرطان و درمان ضد سرطان: دیدگاه های جدید و فرصت ها
Apoptosis in Cancer Pathogenesis and Anti-cancer Therapy: New Perspectives and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب آپوپتوز در پاتوژنز سرطان و درمان ضد سرطان: دیدگاه های جدید و فرصت ها

Apoptosis in Cancer Pathogenesis and Anti-cancer Therapy: New Perspectives and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Christopher D. Gregory
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در پاتولوژی جراحی: سرطان معده
Advances in Surgical Pathology: Gastric Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در پاتولوژی جراحی: سرطان معده

Advances in Surgical Pathology: Gastric Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Dongfeng Tan , Dongfeng Tan and Gregory Lauwers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد سرطان: بررسی، تشخیص و مدیریت
Cancer Pain: Assessment, Diagnosis, and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب درد سرطان: بررسی، تشخیص و مدیریت

Cancer Pain: Assessment, Diagnosis, and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Dermot R. Fitzgibbon and John D. Loeser
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولکول های کوچک در سرطان
Small Molecules in Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول های کوچک در سرطان

Small Molecules in Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Uwe M. Martens
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میتوکندری: هدف ضد سرطان برای هزاره سوم
Mitochondria: The Anti- cancer Target for the Third Millennium
نام کتاب:

دانلود کتاب میتوکندری: هدف ضد سرطان برای هزاره سوم

Mitochondria: The Anti- cancer Target for the Third Millennium
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jiri Neuzil , Shazib Pervaiz and Simone Fulda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمانهای هدفمند در انکولوژی
Targeted Therapies in Oncology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمانهای هدفمند در انکولوژی

Targeted Therapies in Oncology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Giuseppe Giaccone and Jean-Charles Soria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در انکولوژی بالینی
Handbook of Statistics in Clinical Oncology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در انکولوژی بالینی

Handbook of Statistics in Clinical Oncology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: John Crowley and Antje Hoering
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر