موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیگنالینگ کلسیم
Calcium Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنالینگ کلسیم

Calcium Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Md. Shahidul Islam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های علامت دهی کلسیم
Models of Calcium Signalling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های علامت دهی کلسیم

Models of Calcium Signalling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Geneviève Dupont , Martin Falcke , Vivien Kirk and James Sneyd
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان
GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان

GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Girdhar K. Pandey , Manisha Sharma , Amita Pandey andThiruvenkadam Shanmugam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید
Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید

Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jordi H. Borrell , Òscar Domènech and Kevin M.W. Keough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال
Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال

Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sosuke Ito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G
G Protein-Coupled Receptor Kinases
نام کتاب:

دانلود کتاب کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G

G Protein-Coupled Receptor Kinases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vsevolod V. Gurevich , Eugenia V. Gurevich and John J.G. Tesmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری
Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری

Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ronald Ross Watson and Fabien De Meester
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی اکولوژیکی: بر هم کنش های محیط زیست و درون گونه ها
Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی اکولوژیکی: بر هم کنش های محیط زیست و درون گونه ها

Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerd-Joachim Krauss and Dietrich H. Nies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات
Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات

Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Art E. Cho and William A. Goddard III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز گلیکوشیمیایی: استراتژی ها و کاربرد ها
Glycochemical Synthesis: Strategies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز گلیکوشیمیایی: استراتژی ها و کاربرد ها

Glycochemical Synthesis: Strategies and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Shang-Cheng Hung and Medel Manuel L. Zulueta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلئورسنس در هیبریداسیون در محل (FISH): پروتکل ها و کاربرد ها
Fluorescence In Situ Hybridization (FISH): Application Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فلئورسنس در هیبریداسیون در محل (FISH): پروتکل ها و کاربرد ها

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH): Application Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Thomas Liehr
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی بیوارگانیک و شیمی زیست شناسی
Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی بیوارگانیک و شیمی زیست شناسی

Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: David Van Vranken and Gregory A. Weiss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای الکتروشیمیایی در سیستم بیولوژیکال
Electrochemical Processes in Biological Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای الکتروشیمیایی در سیستم بیولوژیکال

Electrochemical Processes in Biological Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Andrzej Lewenstam , Lo Gorton and Andrzej Wieckowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراکسیدازهای آهن هم
Heme Peroxidases
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکسیدازهای آهن هم

Heme Peroxidases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Emma Raven , Brian Dunford , C David Garner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بیوشیمی RNA
Handbook of RNA Biochemistry 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیوشیمی RNA

Handbook of RNA Biochemistry 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Roland K. Hartmann , Albrecht Bindereif , Astrid Schön and Eric Westhof
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی بالینی، جلد 57
Advances in Clinical Chemistry, Volume 57
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی بالینی، جلد 57

Advances in Clinical Chemistry, Volume 57
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gregory S . Makowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدولوژی محاسباتی
Computational Peptidology
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدولوژی محاسباتی

Computational Peptidology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peng Zhou and Jian Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی متالوپروتئین ها
Chemistry of Metalloproteins: Problems and Solutions in Bioinorganic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی متالوپروتئین ها

Chemistry of Metalloproteins: Problems and Solutions in Bioinorganic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Joseph J. Stephanos and Anthony W. Addison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاروتنوئیدها در طبیعت: بیوسنتز، تنظیم و عملکرد
Carotenoids in Nature: Biosynthesis, Regulation and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب کاروتنوئیدها در طبیعت: بیوسنتز، تنظیم و عملکرد

Carotenoids in Nature: Biosynthesis, Regulation and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Claudia Stange
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
Biochemistry and Molecular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

Biochemistry and Molecular Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Hoffmeister and Dirk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر