موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  طراحی های متقاطع: تست، ارزیابی، و حجم نمونه
Crossover Designs: Testing, Estimation, and Sample Size
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی های متقاطع: تست، ارزیابی، و حجم نمونه

Crossover Designs: Testing, Estimation, and Sample Size
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Kung-Jong Lui
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار عمومی و اپیدمیولوژی: راهنمای عملی، چاپ چهارم
Basic Statistics and Epidemiology: A Practical Guide, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار عمومی و اپیدمیولوژی: راهنمای عملی، چاپ چهارم

Basic Statistics and Epidemiology: A Practical Guide, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Antony Stewart
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 45,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی: فراتر از مبانی
Epidemiology: Beyond the Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی: فراتر از مبانی

Epidemiology: Beyond the Basics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Moyses Szklo and Javier Nieto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فضایی اپیدمیولوژی
Handbook of Spatial Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فضایی اپیدمیولوژی

Handbook of Spatial Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Andrew B. Lawson , Sudipto Banerjee , Robert P. Haining and Maria Dolores Ugarte
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی
GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی

GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Nicholas J. Talley , G. Richard Locke , Paul Moayyedi , Joseph J. West , Alexander C. Ford , Yuri A. Saito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا
Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا

Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: P. Boyle and M. Smans
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 81.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM
ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM

ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: David G. Kleinbaum , Kevin M. Sullivan and Nancy D. Barker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی
Clinical Epidemiology: Practice and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی

Clinical Epidemiology: Practice and Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Patrick S. Parfrey and Brendan J. Barrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته
Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته

Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات اپیدمیولوژیک: واژه ها و مفاهیم
Epidemiological Research: Terms and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات اپیدمیولوژیک: واژه ها و مفاهیم

Epidemiological Research: Terms and Concepts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: O. S. Miettinen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی
Clinical Epidemiology: Practice and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی

Clinical Epidemiology: Practice and Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Patrick S. Parfrey and Brendan J. Barrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی، آمار زیستی، پیشگیری پزشکی و بهداشت عمومی
Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی، آمار زیستی، پیشگیری پزشکی و بهداشت عمومی

Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: David L. Katz , Dorothea Wild, Joann G. Elmore and Sean C Lucan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شایعات بیماری همه گیر : چگونگی درک ما از بیماری
An Epidemic of Rumors: How Stories Shape Our Perception of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب شایعات بیماری همه گیر : چگونگی درک ما از بیماری

An Epidemic of Rumors: How Stories Shape Our Perception of Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jon D. Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن مقاله و پروپوزال جهت گرانت: اپیدمیولوژی، طب پیشگیری و آمار زیستی
Writing Dissertation and Grant Proposals: Epidemiology, Preventive Medicine and Biostatistics
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن مقاله و پروپوزال جهت گرانت: اپیدمیولوژی، طب پیشگیری و آمار زیستی

Writing Dissertation and Grant Proposals: Epidemiology, Preventive Medicine and Biostatistics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Lisa Chasan-Taber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی در زمان بیماری همه گیر
Pandemic Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی در زمان بیماری همه گیر

Pandemic Planning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: J. Eric Dietz and David R. Black
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر آماری در اپیدمیولوژی
Statistical Thinking in Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر آماری در اپیدمیولوژی

Statistical Thinking in Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Yu-Kang Tu and Mark S. Gilthorpe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر