موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها
Biocontrol Agents of Phytonematodes
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها

Biocontrol Agents of Phytonematodes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Tarique Hassan Askary and P. R. P. Martinelli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها
Host Manipulation by Parasites
نام کتاب:

دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها

Host Manipulation by Parasites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David P. Hughes , Jacques Brodeur and Frederic Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انگل شناسی زیست محیطی: تأملاتی در 50 سال تحقیق در اکوسیستم های آبی
Ecological Parasitology: Reflections on 50 Years of Research in Aquatic Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی زیست محیطی: تأملاتی در 50 سال تحقیق در اکوسیستم های آبی

Ecological Parasitology: Reflections on 50 Years of Research in Aquatic Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Gerald W. Esch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژیاردیا
Giardia: A Model Organism
نام کتاب:

دانلود کتاب ژیاردیا

Giardia: A Model Organism
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Hugo D. Lujan and Staffan Svärd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگل شناسی
Parasitology: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی

Parasitology: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Alan Gunn and Sarah Jane Pitt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی
Paniker's Textbook of Medical Parasitology
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی

Paniker's Textbook of Medical Parasitology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: C. K. Jayaram, Paniker andGhosh Sougata
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی
Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی

Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Fabrizio Bruschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوژنز لیشمانیوز: تحولات جدید در تحقیقات
Pathogenesis of Leishmaniasis: New Developments in Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوژنز لیشمانیوز: تحولات جدید در تحقیقات

Pathogenesis of Leishmaniasis: New Developments in Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Abhay Satoskar and Ravi Durvasula
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب انگل های آپیکومپلاکسان (Apicomplexan Parasites): رویکرد های مولکولی به سمت توسعه دارو های هدفمند
Apicomplexan Parasites: Molecular Approaches toward Targeted Drug Development
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل های آپیکومپلاکسان (Apicomplexan Parasites): رویکرد های مولکولی به سمت توسعه دارو های هدفمند

Apicomplexan Parasites: Molecular Approaches toward Targeted Drug Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Katja Becker and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی
Advances in Parasitology, Volume 79
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی

Advances in Parasitology, Volume 79
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Rollinson, S.I. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنه ها: اکولوژی، تکامل و رفتار
Mites: Ecology, Evolution & Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب کنه ها: اکولوژی، تکامل و رفتار

Mites: Ecology, Evolution & Behaviour
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Evans Walter and Heather Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریپتوسپوریدیوم: انگل و بیماری
Cryptosporidium: parasite and disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کریپتوسپوریدیوم: انگل و بیماری

Cryptosporidium: parasite and disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Simone M. Cacciò , Giovanni Widmer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  معضل کنه ها
The Hard Ticks of the World
نام کتاب:

دانلود کتاب معضل کنه ها

The Hard Ticks of the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Alberto A. Guglielmone , Richard G. Robbins , Dmitry A. Apanaskevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در انگل شناسی
Advances in Parasitology, Volume 79
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در انگل شناسی

Advances in Parasitology, Volume 79
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Rollinson , S.I. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کرم های انگلی – اهداف، غربال ها، دارو ها و واکسن
Parasitic Helminths: Targets, Screens, Drugs and Vaccines
نام کتاب:

دانلود کتاب کرم های انگلی – اهداف، غربال ها، دارو ها و واکسن

Parasitic Helminths: Targets, Screens, Drugs and Vaccines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Conor R. Caffrey and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر