موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنما در بیان گفتار و ادراک
A Guide to Speech Production and Perception 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما در بیان گفتار و ادراک

A Guide to Speech Production and Perception 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Mark Tatham , Katherine Morton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان فارسی، ادبیات و فرهنگ
Persian Language, Literature and Culture: New Leaves, Fresh Looks
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان فارسی، ادبیات و فرهنگ

Persian Language, Literature and Culture: New Leaves, Fresh Looks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Kamran Talattof
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی و بی نظمی دینامیک
Introduction to Mathematical Modeling and Chaotic Dynamics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی و بی نظمی دینامیک

Introduction to Mathematical Modeling and Chaotic Dynamics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Ranjit Kumar Upadhyay and Satteluri R. K. Iyengar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ
Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ

Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Terry Eagleton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه تاریخی لاتین ادبیات و تئاتر آمریکا
Historical Dictionary of Latin American Literature and Theater
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه تاریخی لاتین ادبیات و تئاتر آمریکا

Historical Dictionary of Latin American Literature and Theater
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Richard Young and Odile Cisneros
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی
A History of Modernist Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی

A History of Modernist Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Andrzej Gasiorek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولانا و شمس
Rumi and Shams' Silent Rebellion: Parallels with Vedanta, Buddhism, and Shaivism
نام کتاب:

دانلود کتاب مولانا و شمس

Rumi and Shams' Silent Rebellion: Parallels with Vedanta, Buddhism, and Shaivism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Mostafa Vaziri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه شناختی فرهنگ زبان نیا-ژرمنی
Etymological Dictionary of Proto-Germanic
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه شناختی فرهنگ زبان نیا-ژرمنی

Etymological Dictionary of Proto-Germanic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Guus Kroonen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نماینده نویسنده در خواندن ادبی
Author Representations in Literary Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب نماینده نویسنده در خواندن ادبی

Author Representations in Literary Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Eefje Claassen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه با شکوه در ادبیات قرن بیستم اروپا
Magnificent Houses in Twentieth Century European Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه با شکوه در ادبیات قرن بیستم اروپا

Magnificent Houses in Twentieth Century European Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Hugo G. Walter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات پاراتکستوال باستانی خاور نزدیک و فرهنگ باستانی مدیترانه و بازتاب آن در ادبیات قرون وسطی
In the Second Degree: Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات پاراتکستوال باستانی خاور نزدیک و فرهنگ باستانی مدیترانه و بازتاب آن در ادبیات قرون وسطی

In the Second Degree: Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Philip S. Alexander and Renate Pillinger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات، هویت و کانال انگلیسی
Literature, Identity and the English Channel: Narrow Seas Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات، هویت و کانال انگلیسی

Literature, Identity and the English Channel: Narrow Seas Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Dominic Rainsford
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات شفاهی زبان های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسیها. فارسی و تاجیکی: همنشین جلد دوم: تاریخ ادبیات فارسی
Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic; Persian and Tajik: Companion Volume II: History of Persian Literature A, Vol XVIII (A History of Persian Literature)
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات شفاهی زبان های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسیها. فارسی و تاجیکی: همنشین جلد دوم: تاریخ ادبیات فارسی

Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic; Persian and Tajik: Companion Volume II: History of Persian Literature A, Vol XVIII (A History of Persian Literature)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Philip G. Kreyenbroek , Ulrich Marzolph
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی آمریکایی: لیبرال چند فرهنگی و تفاوت هویت در ادبیات بعد از 1960s
Reconstituting Americans: Liberal Multiculturalism and Identity Difference in Post-1960s Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی آمریکایی: لیبرال چند فرهنگی و تفاوت هویت در ادبیات بعد از 1960s

Reconstituting Americans: Liberal Multiculturalism and Identity Difference in Post-1960s Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Megan Obourn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن، نوشتن و وضوح بلاغت
Reading, Writing, and the Rhetorics of Whiteness
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن، نوشتن و وضوح بلاغت

Reading, Writing, and the Rhetorics of Whiteness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Wendy Ryden and Ian Marshall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن شعر پس از جنگ بریتانیا  و ایرلندی
Reading Postwar British and Irish Poetry
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن شعر پس از جنگ بریتانیا و ایرلندی

Reading Postwar British and Irish Poetry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Michael Thurston and Nigel Alderman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه اجمالی ادبیات چینی
A Concise History of Chinese Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه اجمالی ادبیات چینی

A Concise History of Chinese Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Yuming Luo and Yang Ye
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش ولز، از رنسانس تا رمانتیسیسم
Writing Wales, from the Renaissance to Romanticism
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش ولز، از رنسانس تا رمانتیسیسم

Writing Wales, from the Renaissance to Romanticism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Stewart Mottr and Sarah Prescott
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی
The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory: Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory: Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: J. A. Cuddon and M. A. R. Habib
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه اصطلاحات ادبی
A Glossary of Literary Terms
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه اصطلاحات ادبی

A Glossary of Literary Terms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: M.H. Abrams and Geoffrey Harpham
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر