موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی
Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی

Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Somnath Mookherjee and Ellen M. Cosgrove
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی

Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مصور برای اصطلاحات پزشکی
Illustrated Guide to Medical Terminology 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مصور برای اصطلاحات پزشکی

Illustrated Guide to Medical Terminology 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Juanita J. Davies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماده سازی قبل از امتحان برای پزشکی
Pre-exam Preparation for Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آماده سازی قبل از امتحان برای پزشکی

Pre-exam Preparation for Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: HN Sarker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP
A History of a cGMP Medical Event Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP

A History of a cGMP Medical Event Investigation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Michael A. Brown
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی
Medical Gases: Production, Applications, and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی

Medical Gases: Production, Applications, and Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Hartwig Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور
Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور

Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lippincott Williams & Wilkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی
Innovative Medicine: Basic Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی

Innovative Medicine: Basic Research and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kazuwa Nakao , Nagahiro Minato and Shinji Uemoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی
Designing Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی

Designing Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Dr. Stephen B Hulley , Steven R Cummings, Warren S Browner, Deborah G Grady and Thomas B Newman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP
Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Neil Herring and Robert Wilkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت
Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت

Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Pieter H. Joubert and Silvia M. Rogers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به خواهر و برادر در درمان: پژوهش و عمل با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
Sibling Issues in Therapy: Research and Practice with Children, Adolescents and Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به خواهر و برادر در درمان: پژوهش و عمل با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

Sibling Issues in Therapy: Research and Practice with Children, Adolescents and Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Avidan Milevsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک در پزشکی
Risk Management in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک در پزشکی

Risk Management in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Walter Merkle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم
EMQs in Clinical Medicine Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم

EMQs in Clinical Medicine Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Irfan Syed , Zishan Syed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی
An Introduction to Medical Teaching
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی

An Introduction to Medical Teaching
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kathryn Huggett , William B. Jeffries
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی
ABC of Learning and Teaching in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی

ABC of Learning and Teaching in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Peter Cantillon and Diana Wood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما
A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما

A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Judy Foreman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما
Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما

Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Christopher See
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار
Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار

Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Joyce Kerpchar , Charles Protzman and George Mayzell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین  پزشکی
Handbook of Concierge Medical Practice Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین پزشکی

Handbook of Concierge Medical Practice Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Maria K. Todd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر